รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 พีระเดช สำรวมรัมย์ การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค(iNow project)เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ดูข้อมูล
2 นางสาวขวัญเรือน แสนทวีสุข ผ้าห่มมหัศจรรย์ฟันดี ดูข้อมูล
3 ชุลีพร วิมลสิทธิพงศ์ การพัฒนาการวัดอุณหภูมิกายก่อนย้ายทารกไปแผนกทารกแรกเกิดหนัก(ผ้ากระชับจับเวลาวัดไข้) ดูข้อมูล
4 นางสาวนันทวัน ปิ่นมาศ ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างระหว่างวิธีกายภาพบำบัดอย่างเดียวและวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคแคนซี ดูข้อมูล
5 อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การดูแลไม่ดีของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้ ดูข้อมูล
6 นางสาวจุก สุวรรณโณ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนน และระดับความเสี่ยงจำแนกจากคะแนน ABCD2 กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นแบบชั่วคราว: การศึกษาติดตามจากข้อมูลย้อนหลังระยะยาว 12 เดือน ดูข้อมูล
7 นายวีรพงศ์ สง่าลี การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการแจ้งเหตุทางสายด่วน ๑๖๖๙ : เพื่อนคู่ใจ คนไข้โรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
8 นางวริญญา คงพิจิตร ผลการใช้สื่อ3มิติคัดกรองเต้านมด้วยตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูล
9 นางสาวพรพิมล แก้ววงษ์ PVC ตากเครื่องมือเคลื่อนที่ ดูข้อมูล
10 นายปรีชา มะโนยศ นวัตกรรมผ้าพันสะโพกฉุกเฉิน ดูข้อมูล
11 สุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร ระบบติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR–Code) ดูข้อมูล
12 นางกาญจนา ผุเพชร มาตรวัดความเตี้ยของเด็กไทย ดูข้อมูล
13 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี หนูน้อยโภชนาการดี วิถี(เครื่องชั่งน้ำหนัก)พอเพียง ดูข้อมูล
14 นางสาวดาฤดี คงยวง เย็นสุดใจ ใช้ทนนาน ดูข้อมูล
15 นางสรัญญา กุลวงศ์ ลักษณะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบำบัดด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
16 นางสาวปาจรีย์ ศักดิ์วาลี้สกุล ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบจากการได้รับยานอร์อีพิเนฟริน ดูข้อมูล
17 นพ.ธาราณ์ ตันธนาธิป การบาดเจ็บสมองจากการระเบิด: ประสบการณ์จากศูนย์อุบัติเหตุระดับ 1 ภาคใต้ประเทศไทย ดูข้อมูล
18 นางพรพิไล นิยมถิ่น ผลของการใช้แบบการบันทึกทางการพยาบาลขณะส่งต่อผู้ป่วยที่พัฒนาขึ้นต่อคุณภาพ การส่งต่อและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ดูข้อมูล
19 นางสาวรัชนีกร ใจคำสืบ นวัตกรรมผ้ายืดประคบเย็น ดูข้อมูล
20 นายยุทธพิชัย ปาปะเถ การพัฒนาแนวทางการดูแลและติดตามผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด ดูข้อมูล
21 นางเนตรนภา หลักฐาน ข้อบ่งชี้ ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลและการให้คำแนะนำหลังการฉีดยา Bevacizumab เข้าน้ำวุ้นลูกตา ในผู้ป่วยจอประสาทตา ดูข้อมูล
22 นางสาวนิตยา สุภาพวง มุ้งวิเศษ ช่วยหนูด้วย ดูข้อมูล
23 นางตรูตา มีธรรม ผลการพัฒนาโปรแกรมกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อลดการเกิดแผลกดทับและความพึงพอใจของผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลจังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
24 นางอิสรา คำโท ป้ายยาฉีดออเจ้า ดูข้อมูล
25 นายธีรพงษ์ ศรีพล พิชิตปวด นวดด้วยไม้ ดูข้อมูล
26 ธนัชพร ใจกว้าง การพัฒนากายภาพบำบัดเชิงรุกสู่ชุมชนเขตอำเภอเมืองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
27 นางกาญจนา ราชเมืองมูล การพัฒนารูปแบบการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่พื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ดูข้อมูล
28 นายอุเทน บุญมี สูตร T-formula สำหรับประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดเกินในเด็กแรกเกิด ดูข้อมูล
29 นาง ณิชาดา เจริญนามเดชากุล การลดความผิดพลาดในการห่อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกด้วยการใช้รูปภาพประกอบขณะห่อชุดเครื่องมือ โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
30 น.ส.วันทนี บุ้งทอง ขวดเก็บแปรงสีฟันกันแมลง ดูข้อมูล
31 นายโพธิ์ทอง แสงสว่าง การศึกษาผลในการกระตุ้นการกลืนโดยใช้วิธีนวดกลุ่มกล้ามเนื้อคอในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้อปากและลิ้น ดูข้อมูล
32 นางสุดารัตน์ แร่วงค์คต ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดST-elevation myocardial infarction (STEMI) ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
33 นางสาวสุภาพร สงวนดี หมอนรองรักแร้ ดูข้อมูล
34 นางสาวสุนิษา สุพิษ กระปุกถอดเข็ม ดูข้อมูล
35 น.ส.นริศรา ตั้งสกุลทอง Triage Zone สู่การ Monitor ทันเวลา หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านบึง ดูข้อมูล
36 นางสาวอรทัย บัวคำ การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูก ต่อคุณภาพ การเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ. ดูข้อมูล
37 จันทรัสม์ สมศรี ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาคลอดก่อนกำหนด ดูข้อมูล
38 นางสาวบุญชิรา ดวงดี ถุงผ้าบรรจุสายอุปกรณ์ต่อเครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
39 นางพนิดา ภาดี ตารางเวรเสริมที่พยาบาลพึงพอใจ ดูข้อมูล
40 นางสาวจีระพัฒน์ ไชยวังา ประสิทธิผลของการดูวีดีทัศน์แนะนำการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น เพื่อเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วยขณะทำหัตถการ ดูข้อมูล
41 นางสาวพัชรินทร์ พันธ์ชัย ตะกร้ากล้องโทรทัศน์อุ่นใจ ดูข้อมูล
42 นางสาวมะลิทอง งามวิลัย แปรงมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
43 นางสาวกนิษฐา เสนาะเสียง การประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อมเบื้องต้นและการดูแลตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างการออก กำลังกาย กิจวัตรประจำวัน ลักษณะห้องสุขา กับผู้ที่มีอาการปวดเข่าในเขต อ .เมือง จ.ศรีสะเกษ ดูข้อมูล
44 นางอุทัยวรรณ เนาว์พิริยวัฒน์ ผลของการใช้ CAUTI Drop Process ต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวน ดูข้อมูล
45 ดาวเรือง ข่มเมืองปักษ์ หาสมการคำนวณค่าโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บ ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี ดูข้อมูล
46 นางจีรภาพร กานกายัณต์ ซองเหลืองไม่เหลือง ดูข้อมูล
47 อังคณา แซ่เจ็ง การประเมินนวัตกรรมสร้างมาตรฐานการเตรียมฟิล์มเลือดมาลาเรีย ในการติดตามประสิทธิภาพยารักษามาลาเรียแบบบูรณาการ ดูข้อมูล
48 นางสาวอริสราวรรณ สุขเนาวรัตน์ การพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวัคซีนพื้นฐานของเด็กอายุ 0-1 ปี กรณีศึกษาจังหวัดยะลา ดูข้อมูล
49 นางสาวขวัญชนก สิงคิบุตร ปฏิทินเตือนความจำ 4 ช่วงวัย ดูข้อมูล
50 นายสถาพร มณี ผลลัพธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการคลินิกวาร์ฟาริน ดูข้อมูล
51 วิทยา บุญเลิศเกิดไกร ผลการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วย Safety Culture Survey โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี ดูข้อมูล
52 นายบันดิษฐ ศรีธรรมมา อุปกรณ์ช่วยรักษาภาวะลำไส้กลืนกัน โดยวิธีใช้ลม ดูข้อมูล
53 นางประพร สานนท์ : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองกับพฤติกรรม การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
54 นางสาวพนาวรรณ บุญพิมล สายผูกยึดท่อเจาะคอ (Trach Band) ดูข้อมูล
55 นางพิศมัย นันทิเกียรติกุล ประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด Updated Clinical Practice Guideline Preterm ( UCPGPT) โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในโรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
56 นางอัญภัชชา สาครขันธ์ การพัฒนาระบบการทำขาเทียมให้แก่คนพิการที่ตัดขาในจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
57 นางอัญภัชชา สาครขันธ์ แผ่นรองชั้นในที่ส่งเสริมการหายของแผลที่เท้าเบาหวาน ดูข้อมูล
58 สุรภา หาระสาร ผลของการใช้ MEWS ในการดูแลต่อเนื่องของจุดคัดกรองผู้ป่วยและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
59 นางขวัญดาว ทิพย์ธรรมมา ปฏิทินมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
60 จิราพร เทศภูมิ การพัฒนาและการประเมินประสิทธิผลการใช้สมุดประจำตัวของผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะ 3-4 ในโรงพยาบาลลืออำนาจ ดูข้อมูล
61 ประกายเพชร โคตรบิน การศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารหล่อลื่นชนิด 0.9% Normal saline กับ 0.02% TA cream ในผู้ป่วยทารกที่ได้รับการใส่ Nasal prongs ที่ถูกรับไว้รักษาในโรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
62 วิลาวัลย์ มหาไชย ตารางกำหนดโปรตีนในผู้ป่วยโรคไต ดูข้อมูล
63 นางสาวศศิประภา บุดดา ผลของการใช้โปรแกรม Intensive Care ในการวางแผนจำหน่ายทารก VLBW ในหออภิบาลทารกแรกเกิดป่วย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ดูข้อมูล
64 นางสาวแพรวพิมพ์อร ภูเฮืองแก้ว ผลการค้นหาความเสี่ยงการเกิดความเป็นพิษต่อไตจากค่าซีรั่มครีอะตินินในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดูข้อมูล
65 นางวราลักษณ์ ผลแก้ว Bowie dick recycle ช่วยถ่างเครื่องมือ ป้องกันทิ่มทะลุ ดูข้อมูล
66 นายสุพล มุธระพัฒน์ การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ข้อเข่าท่ายืน ทั้ง 2 ข้าง (Both knee AP,Lat Standing ) ดูข้อมูล
67 นางสาวณภัทร แสนหอม การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ดูข้อมูล
68 นางนิรมล โกศัลวิตร การศึกษามารดาที่มีภาวะตกเลือดภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอดในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
69 นางปิยรัตน์ บุญล้อม บัตรคิวจราจร ดูข้อมูล
70 ชมพูนุช เนตรหาญ ประสิทธิผลของหมอนช่วยใส่ท่อหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่และความพึงพอใจของแพทย์และพยาบาล ดูข้อมูล
71 ชมพูนุช เนตรหาญ การศึกษาเปรียบเทียบการกลับมาทำงานของระบบทางเดินอาหารระหว่างการให้สารน้ำเพื่อการควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดกับการให้สารน้ำแบบเดิมในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดใหญ่ทางช่องท้อง ดูข้อมูล
72 นางสาวมนัสพร คงสาหร่าย เสาวัดความหนาของพื้นรองเท้า ดูข้อมูล
73 นางสาวปรานี อสิพงษ์ ประสิทธิผลการดำเนินงานเพื่อลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
74 นางชิดชนก พรมคง การลดระยะเวลาการวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยชุดทดสอบ Latex Agglutination test ดูข้อมูล
75 สายใจ นกหนู ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่ออาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อไหล่ยึดติด ดูข้อมูล
76 นางสาวมลฤดี หลอมทอง CQI เรื่่อง ผ่าตัดมั่นใจ Mark Site ถูกต้อง ดูข้อมูล
77 นางสาว กรองทอง ชวพันธุ์ ผลการใช้แนวทางเสริมธาตุเหล็กในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย 2000-2499 กรัมโรงพยาบาลฝาง ดูข้อมูล
78 นางสาวปัทมาวดี รื่นริด ผ้าขาวม้า พาเดิน ดูข้อมูล
79 จินดาพร พรมไธสง การพัฒนาบุคลากรในการแปลผลการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ก่อนคลอด ดูข้อมูล
80 นางสุนทรี อรัญศักดิ์ชัย , นายชัยยงค์ โพธิ์ศรี นวัตกรรม Penile clamp OR NBH ดูข้อมูล
81 นายชัยยงค์ โพธิ์ศรี นวัตกรรม รถเฝือก Mobile ดูข้อมูล
82 นางสาวอัญญารัตน์ อภิสวัสดิ์มงคล ประสิทธิผลของการกั้นแสงรบกวนจากเครื่อง phototherapy ด้วยนวัตกรรมม่านบังแสง ดูข้อมูล
83 นายวินัย ชาวเมืองปักษ์ หมอนนิ้วรองฟัน ดูข้อมูล
84 นิยม ชีพเจริญรัตน์ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกโดยใช้ fecal occult blood test ร่วมกับอาการทางคลินิกในการค้นหาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไส้ตรง ดูข้อมูล
85 นางสาวธันยา จรลี สื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality) ในมือถือสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ดูข้อมูล
86 ณัชกานต์ อินต๊ะรินทร์ ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการออกกำลังกายโดยใช้ Shoulder Wheel ในผู้ป่วยที่มีภาวะไหล่ติด ดูข้อมูล
87 ทันตแพทย์อิทธิพล เธียรถาวร กระป๋อง 3 in 1 ช่วยชีวิตพิชิตเข็มตำ ดูข้อมูล
88 กฤษณะ ระดาพัฒน์ อุปกรณ์ดึงนิ้วมือมหัศจรรย์ (Wonder Finger Trap) ดูข้อมูล
89 นางเมธินันท์ ผิวขำ การส่งเสริมการปฏิบัติของพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
90 แพทย์หญิงวัชรวีร์ อดิศัยเดชรินทร์ การใช้ยาชาลิโดเคนร้อยละสองร่วมกับอะดรีนาลินเปรียบเทียบกับลิโดเคนร้อยละสิบในการส่องกล้องโพรงจมูก ดูข้อมูล
91 นางสาวพัชรี กาฬกาญจน์ ผ้ายืดพิชิตข้อ ดูข้อมูล
92 ปราณี ช่วงไกล ประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการควบคุมภาวะอ้วนในสามเณร ดูข้อมูล
93 สุพรรณี ตันวิรัช และสุมาลี จุลพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพิจิตร ดูข้อมูล
94 วาสนา สุขอยู่ และ อุษณี ปั้นเพ็ง ปัจจัยที่มีผลต่ออาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วตัว เมื่อพักฟื้นในโรงพยาบาลพิจิตร ดูข้อมูล
95 พัชรียา ขุนจันทร์ การพัฒนานวัตกรรมเครื่องเสริมสร้างการก้าวได้ พาเดินต่อประสิทธิผลในการฟื้นฟูการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ดูข้อมูล
96 นางสาวสุดาทิพย์ ดวงพลพรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรถถังกระตุ้นพัฒนาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กปฐมวัย ดูข้อมูล
97 นางนิดนิรัญ ลาโม้ การพัฒนากระบวนการการขอเลือดและส่วนประกอบของเลือด ดูข้อมูล
98 นางดวงหทัย พจนา บู้บี้พาพี่ทำฟัน ดูข้อมูล
99 นายวิจิตร์ โทนศิริ Weblab service ดูข้อมูล
100 นางพิกุล มุกดาประเสริฐ การเปรียบเทียบการใช้แนวทางการดูแลฟันเทียมถอดได้ชนิดฐานอะคริลิก กรณีศึกษา : กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
101 นางสาว กมลวรรณ แสงสุวรรณ ฉากกำบังรังสีต้นทุนต่ำสำหรับใช้ป้องกันอันตรายจากรังสี ดูข้อมูล
102 นางสาว คัทลียา อินทะยศ เปรียบเทียบผลการรับรสนมแม่กับน้ำตาลซูโครสต่อความเจ็บปวดระหว่างการแทงเข็มให้ สารน้ำทางหลอดเลือดดำของทารกเกิดก่อนกำหนด ดูข้อมูล
103 นางชนกพร อุตตะมะ ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
104 นายธีรพงศ์ มุทาไร การแก้ไขฟันหน้าล่างสบคร่อมในฟันชุดผสม ด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นแบบบางส่วน อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ดูข้อมูล
105 นายสัญญา สารกาล อุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งสำหรับการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ ดูข้อมูล
106 นายรังสรรค์ แสงโทโพ นวัตกรรมวงล้อบริหารหัวไหล่ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง ดูข้อมูล
107 นายรังสรรค์ แสงโทโพ iWalker & Chair อุปกรณ์ช่วยเดินอเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
108 นางองุ่น บุตรบ้านเขวา การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
109 นางวนิดา อ่องจุ้ย ผลของการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล โรงพยาบาลวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
110 นางตอยยีบะห์ ฮาแว ตุ๊กตา-ลูกปัด มานับลูกดิ้นกันเถอะ ดูข้อมูล
111 นางสาวธิดารัตน์ สืบสุนทร พฤติกรรมการป้องกันวัณโรค ในผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอด ในเขตบริการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาด ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
112 น.ส.กัลยาณี สุเมธีวัฒนกุล เตียงทำหัตถการเพื่อลูกน้อย ดูข้อมูล
113 สุธีรา จันทร์ชมภู การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการประเมินความปวดในผู้สูงอายุโรคมะเร็ง ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ดูข้อมูล
114 นางวันณภา สุขยิ่ง ผลของการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติร่วมกับการควบคุมลมหายใจเบื้องต้นของโยคะต่อระยะเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอดในหญิงครรภ์แรก ดูข้อมูล
115 กภ.พรชุลี จันทร์แก้ว ประสิทธิผลของโปรแกรมความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง การออกกำลังกายเพื่อลดและป้องกันอาการปวดหลังในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง อำเภอละงู จังหวัดสตูล หมายเลขใบรับรอง: ET-ST 011/2560 ดูข้อมูล
116 จอม สุวรรณโณ การคัดกรองและการจำแนกปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในบริการระดับปฐมภูมิ: เหตุผลและรูปแบบสำหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์สถานการณ์ ดูข้อมูล
117 นางสุธาศิณี หะยีมะสาและ Up น้องด้วย 4 รู้ ดูข้อมูล
118 นายสุเมธ บุญส่ง ไม่จากไปไหน ดูข้อมูล
119 นงลักษณ์ สุรศร การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดspineที่ได้รับยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลสุรินทร์ ดูข้อมูล
120 นางผกาทิพย์ นามเรืองศรี ประสิทธิผลของนวัตกรรมหมอนให้นมบุตร ดูข้อมูล
121 อรรถพล ปัญญาภู การพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในรกหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกำหนด ดูข้อมูล
122 นางสาวประทุม วงตา เสื้ออุ่นไอรัก ดูข้อมูล
123 ศานิต อินทรเกษตร การตั้งค่า KVp ที่ได้จากความสูงร่างกายหารสองสำหรับการถ่ายภาพรังสีทรวงอก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
124 นิตยา รัชโพธิ์ ผลของการพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนโรงพยาบาลวาปีปทุม ดูข้อมูล
125 นางสาว ศรัญญา ไชยชมพู ผลของชนิดนมต่อการเกิดลำไส้อักเสบในทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลลำปาง ดูข้อมูล
126 นางอนงค์ สุรเตมีย์กุล ผลการใช้ Program Barcode ต่อการบริการงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลสุรินทร์ ดูข้อมูล
127 นางทองเหรียญ มูลชีพ โครงการศึกษาเปรียบเทียบคุณแม่วัยใสและคุณแม่วัยสูงอายุในจังหวัดลำพูน :การพัฒนาแนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องหลังคลอดสู่ชุมชน ดูข้อมูล
128 วันเพ็ญ บุญประเสริฐ ผลของโปรแกรมการป้องกันอุบัติเหตุจากเข็มของมีคมและการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพเชียงคำ-ภูซาง ดูข้อมูล
129 เชิดชัย สีทาเลิศ ระบายอกไม่พกขวด ดูข้อมูล
130 พว. นิรมล คุ้มรักษ์ นวัตกรรม PVC มหัศจรรย์ แบ่งปันเพื่อน ดูข้อมูล
131 กภ.กัญญารัตน์ ค้ำจุน ราวฝึกเดินเคลื่อนที่ เดลิเวอรี่ชุมชนเมือง ดูข้อมูล
132 นางทองเหรียญ มูลชีพ การตั้งครรภ์วัยรุ่นและผลการตั้งครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน ดูข้อมูล
133 นางปณิตา ดวนใหญ่ นวัตกรรม เปิดกล่องดู หนูช่วยได้ ดูข้อมูล
134 ธันยมัย ปุรินัย อพย.(การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก) การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลีนิคในการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในการผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกคอ ( ACDF) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ดูข้อมูล
135 คุณสินีนาฏ สุขอุบล ผลระยะสั้นของเครื่องช่วยงอเข่าร่วมกับโปรแกรมกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหัก ดูข้อมูล
136 นางสาวศิวาริน รินสาร ICD ยกล้อ ดูข้อมูล
137 สายชล ขุนหล้า การป้องกันเด็กตกเตียงในโรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
138 กัญญาณัฐ หาญกุล การพัฒนาคุณภาพฟิล์มจากเอกซเรย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
139 นิภาธร ถวิลการ การเปลี่ยนชุดให้สารน้ำในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
140 วิมลรัตน์ เสนาะเสียง คุณภาพบริการหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
141 เพียงขวัญ แตงอ่อน ความปลอดภัยในการใช้เครื่อง Defibrillation โรงพยาบาลสมเด็จ ดูข้อมูล
142 นางสาวจุฑามาศ แสนพวง สเกลช่วยชีวิต ดูข้อมูล
143 ระพีพร แพทย์จะเกร็ง การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลในการเฝ้าระวังสภาวะการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยคลื่นความถี่สูง ดูข้อมูล
144 พว.วนิดา ถาวรารัตน์ CQI: โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า ดูข้อมูล
145 อธิญา ก้อนคำ การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในรพ.ปรางค์กู่ ดูข้อมูล
146 นพ. วิชิต รุ่งพุทธิกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะพังผืดรอบท่อน้ำดี ในประชากร ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
147 นางสาวนิติยา ปิดตาทะเน การพัฒนาระบบบริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ดูข้อมูล
148 นางสาววิภา แก้วหนองยาง การพัฒนาระบบการนัดส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารแบบผู้ป่วยนอกที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
149 นางเกตมณี แสนจันทะ ประสิทธิภาพการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยSepsis งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
150 นางสาวณัฎฐวรรณ เจริญมงคลสกุล การศึกษาภาวะรอยโรคในช่องปากและสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
151 นางสาวนูรมา สาเมาะ ผลของมณีเวชท่าผีเสื้อต่อระยะเวลาการเปิดขยายของปากมดลูกในมารดารอคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
152 นางนุชจรีพร ทองวรณ์ ผลของการวางแผนการจำหน่ายโดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ต่อระยะเวลานอนโรงพยาบาลและการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบอายุ 0-5 ปี ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนาจังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
153 ณัฐลียา เกตจุนา สิ่งประดิษฐ์ ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วป้องกันแผลกดทับ โรงพยาบาลคำชะอี 2561 ดูข้อมูล
154 นางไพรินทร์ สมบัติ ถุงโคลอสโตมี พี.เอส.โมเดล ดูข้อมูล
155 อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย ผลการรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่โดยการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ ดูข้อมูล
156 เสริมศิลป์ สินศิริ ระบบแจ้งเตือนส่งต่อฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล ดูข้อมูล
157 นางสาวนฤพร ชูเสน การคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชน อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ดูข้อมูล
158 นายมะลี จาเอาะ คุ้มค่า ได้ประโยชน์ ด้วย KRADO BAMBOO PATIENT BED 4.0 ดูข้อมูล
159 พว. ดวงใจ บุญตัว ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดstreptokinaseโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
160 นางสาวปนัดดา อินทรลาวัณย์ ประสิทธิผลของการใช้แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจสวนหัวใจในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
161 พญ.ทองทวี ศุภาคม ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ เพื่อลดจำนวนทารกน้ำหนักน้อยใน 5 ปี ย้อนหลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดูข้อมูล
162 ทวีพร สลางสิงห์ การพัฒนารูปแบบการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในผู้ป่วยใน รพ.คำชะอี พ.ศ 2561 ดูข้อมูล
163 นางพูลสุข อุปัญญ์ กระเป๋าพกพาสะดวก สำหรับผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ ดูข้อมูล
164 นางกัญญาพัชร กิณเรศ M0uth prop ทำเอง โดนใจ ปลอดภัยตอนทำฟัน ดูข้อมูล
165 อรรจจิมา ศรีชนม์ เปรียบเทียบการใช้ gauze, sponge และ swab ในการทำแผลแบบระบบสุญญากาศ Wound Center โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
166 ชุติมา กางการ การเปรียบเทียบผลสำเร็จการช่วย APPLY LARYNGOSCOPE BLADE FOR INTUBATE ระหว่างฟันยางและผ้าก๊อสในผู้ป่วยที่มีปัญหาฟันบนหลุด หรือใส่ฟันปลอมติดแน่น ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายโรงพยาบาลชัยภูมิ ดูข้อมูล
167 ยุพิน เชื้อพันธุ์ ผลของการใช้ นวัตกรรม จุกนม Dressing ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่สายระบาย Percutaneous Drainage ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
168 กภ.มัชฌิเมณ์ อรุณวงศ์ ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับนวัตกรรมต่อช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยข้อเข่ายึดติด ดูข้อมูล
169 นางบุญรอง ยามแย้ม ผลการเช็ดตัวลดไข้ในกรณีไข้อุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 38.5 ċ ด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมะกรูดในผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หอผู้ป่วยพิเศษนำโชค โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
170 กภ.บัณฑิต พรหมมานนท์ เฝ้าระวังการเกิด Burn ในคนไข้กายภาพบำบัด ดูข้อมูล
171 สรินธร วงศ์หยกสุริยา ผลการพัฒนาโปรแกรมสั่ง-เบิกพัสดุ โรงพยาบาลปัตตานี ดูข้อมูล
172 เภสัชกรธนัฎชา สองเมือง โปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกแจ้งเตือนรายการยาที่ผู้ป่วยมีประวัติอาการไม่พึงประสงค์แบบง่าย ในงานบริการเภสัชกรรม ดูข้อมูล
173 เภสัชกรหญิงอนัญญา สองเมือง ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดที่มีปัญหาการใช้ยา ร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ดูข้อมูล
174 นางวงเดือน เพชรสังหาร พัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา ดูข้อมูล
175 นายไสว มงคลพิศ “เซานั่ง” นวัตกรรมฝึกหัดนั่งสำหรับเด็กอายุ 5-8 เดือน ดูข้อมูล
176 ภญ.เมธิรา ศิริอังคาวุธ ทบทวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
177 ภญ.เมธิรา ศิริอังคาวุธ ผลการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ดูข้อมูล
178 สุภาภรณ์ กิจจานุลักษ์ ลักษณะทางคลินิกที่เพิ่มการกลับมาตรวจรักษาซ้ำด้วยภาวะเลือดออกในสมองในผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
179 สรินธร วงศ์หยกสุริยา ผลการพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยาของโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
180 นางสาวรัศมีแข พรหมประกาย การสร้างแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
181 นางสาวอนุตร์ธิดา ศรีศักดิ์นอก การพัฒนาโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลบรบือ ดูข้อมูล
182 นางประไพพรรณ ใจอักษร ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
183 นายชัชนันท์ ปู่แก้ว กล่องห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยเบาหวาน ดูข้อมูล
184 หัทยา อวดสุข ผลการใช้นวัตกรรมมืออบอุ่นเพื่อลดภาวะ Distress ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการทำหัตถการ Suction Clear Air Way ดูข้อมูล
185 นางวัลภา อมรวงศ์ นวัตกรรมด้ามจับโคมไฟผ่าตัด ดูข้อมูล
186 อำภาพร ผิวอ่อน ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด ดูข้อมูล
187 นายจารึก ไทยทักษ์ หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสาวะอย่างง่าย ดูข้อมูล
188 นางวราภรณ์ กรโสภา การพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุราโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดูข้อมูล
189 นางสาวเก้ากานดา เฮงบำรุง การศึกษาประสิทธิผลของ triflow ต่อผลการขยายตัวของทรวงอก ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด ดูข้อมูล
190 นายอัสซัม บือแน Thailand 4.0 กับการลด Response Time ด้วย QR code แผนที่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ดูข้อมูล
191 นางสุรีย์รัตน์ แก้วชัง ผลการใช้ Early Warning Signs เพื่อลดระยะการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของอาการแสดง ในผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูก โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
192 นางสาวภัลลณี ปักกาเวสังข์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
193 นายอนุชา สมานคำ สายรัดมือสายรักษ์ฟัน ดูข้อมูล
194 นายแพทย์ปริญญา สันติชาติงาม คะแนนทำนายวิธีการรักษาการบาดเจ็บของลำไส้ใหญ่โดยใช้ SCOPES ดูข้อมูล
195 พิจิตรา ประเสริฐโส การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฝาย ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
196 นางอรุณี พัวโสพิศ นวัตกรรม Drap safety save ดูข้อมูล
197 นายวิษณุกร พุทธบาล การหาค่า cut off ที่เหมาะสมต่อการคัดกรองอัลฟา-ธาลัสซีเมีย 1 และบีตาศูนย์-ธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลบรบือ ดูข้อมูล
198 นางสริญญา ไชยราช ปรอทปลอดแตก ดูข้อมูล
199 นางปัทมาพร ชนะมาร การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
200 นางวิไลลักษณ์ ภูจอมจิตฆ์ นวัตกรรม เสื้อสามารถ ดูข้อมูล
201 นางนริฐา อัตไชย การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ดูข้อมูล
202 นางวรารัตน์ ศรีคิรินทร์ โดนัทใยไหม เชื่อมใยข้อเข่า ดูข้อมูล
203 ทันตแพทย์วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน การสร้างแบบจำลองสำหรับการทำนายรอยโรคที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ดูข้อมูล
204 นางสุวิมล พุทธบุตร การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเกิดภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
205 นายแพทย์คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์ ผ้าพยุงหัวใจมือที่สาม ดูข้อมูล
206 อุบลรัตน์ ชุ่มมะโน ความรู้และการปฏิบัติตนหลังการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ในผู้ป่วยที่นัดผ่าตัดภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึก ดูข้อมูล
207 นายแพทย์คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์ ขวดน้ำเกลือพลาสติกกับการระบายลมและของเหลวจากช่องปอด ดูข้อมูล
208 นางสุมิตรา ติระพงศ์ประเสริฐ ผลของการใช้กระบวนการจัดการความรู้ต่อการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำหลังได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ดูข้อมูล
209 นางสุกัญญา เลาหธนาคม ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลลำปาง ดูข้อมูล
210 นางสาวกาญจนา ละสอน ใสใสไว้ใจได้ ดูข้อมูล
211 พักตร์ศิริ เกื้อกูล ผลการคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามระดับความเร่งด่วน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนภาลัย ดูข้อมูล
212 น.ส.กรองแก้ว ภูหลาบ ผลงานนวัตกรรม :ซองใสฟิล์ม รักษ์โลก” ดูข้อมูล
213 นางสาวธนพร มะธิปิไข นวัตกรรม โมเดลฟันหรรษา ดูข้อมูล
214 นางกัญญาพัชร กิณเรศ Mouth prop ทำเอง โดนใจ ปลอดภัยตอนทำฟัน ดูข้อมูล
215 นางสาวศุภมาส แก้วใส ลดปวด ลดโรคด้วยภูมิปัญญาไทย ดูข้อมูล
216 นางอารยา บุณยโพธิ การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด(SK) ของผู้ป่วยSTEMI โรงพยาบาลเขื่องในปี2560 ดูข้อมูล
217 น.ส มะลิ สาธุภาค ผลการคาดคะเนน้ำหนักทารกโดยสูตรJohnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดเพื่อป้องกันการคลอดติดไหล่โรงพยาบาลเขื่องใน ดูข้อมูล
218 น.ส.มะลิ สาธุภาค ผลของ AMTSLร่วมกับการประคบเย็นคลึงมดลูกต่อความเจ็บปวดและการตกเลือดคลอดในระยะที3ของการคลอดจากUterine Atonyโรงพยาบาลเขื่องใน ดูข้อมูล
219 ชุลีพร พิมนาคุณ นวัตกรรมระบบจองคิวทันตกรรมออนไลน์ ดูข้อมูล
220 นางพิมอำไพ คงแดง การพัฒนาห้องปฎิบัติการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดในประเทศไทยกับไทยแลนด์ 4.0 ดูข้อมูล
221 นางสาวนิโลบล ลาธิโน แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
222 นางสาวณัชชา ปาณะจำนงค์ การประเมินความถูกต้องของวิธี PCR-Reverse Dot Blot Hybridization ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของยีน Beta-thalassemia ดูข้อมูล
223 จักรพงษ์ แก้วบุญเรือง ระบบแอพพลิเคชั่นเรียกคิวผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ SmartQ ดูข้อมูล
224 นางสาวมณี เขม้นเขตรการ ชุดตรวจสารพิษอย่างง่าย ดูข้อมูล
225 นางสาวน้ำฝน ศรีวิชา ประสิทธิผลของการใช้แบบประเมินการกลืนในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic Stroke) เพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสำลัก (Aspirate Pneumonia) โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
226 จิราวรรณ สันติเสวี การลดระยะเวลาการวินิจฉัย Hepatitis ในผู้ป่วยวัณโรคได้รับยาวัณโรคสูตรพื้นฐาน ภายหลังปรับปรุงระบบงานคลินิกวัณโรคแบบใหม่ โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
227 กนัฏฐ์กมล ค่วยเทศ ผ้าปิดตาลดโลกร้อน ดูข้อมูล
228 ยุรี ยานะเซะ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก (preeclampsia) ในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
229 เมลิสสา พันธุ์เมธิศร์ อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากสารทึบรังสี ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ดูข้อมูล
230 อัญชนา ฉิมวิลัยทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดในมารดากลุ่ม Low risk ที่คลอดในโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
231 นงเยาว์ เอื้อตรงจิตต์ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
232 นางพัชรฉัตร ภูมิสถาน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกรอบข้อสะโพกหัก (Capture the Fracture ) โรงพยาบาลชัยภูมิ ดูข้อมูล
233 ดาวเรือง จัตุชัย ผลของการใช้แนวทางการดูแลและการคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดก่อนการจำหน่ายกลับบ้านของห้องคลอดโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ดูข้อมูล
234 พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร ผลลัพธ์การดูแลของผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
235 นายสยาม ทวีสมบัติ ผลของการให้ข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัดต่อคุณภาพชีวิตและความวิตกกังวลในผู้ป่วย ที่มารับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
236 ภักดี แก้วแปงจันทร์ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการคลอดแต่ละระยะกับการติดเชื้อของแผลฉีกขาดบริเวณแผลฝีเย็บที่เกิดจากการคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดผ่านทางช่องคลอด ดูข้อมูล
237 นางสาวกรุณา ตรีผล การพัฒนาการจัดบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ดูข้อมูล
238 เอกวิทย์ ตันประดิษฐ์ ปัจจัยในการพยากรณ์ผลการรักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูล
239 นาย ปพนธ์ ปัตตาเคนัง การพัฒนาแนวทางการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI ภายใน 30 นาที ดูข้อมูล
240 นางรมณ พงศ์ภัทรพร ผลของโปรแกรมการดูแลทารกตัวเหลืองวันส่องไฟรักษาต่อจำนวนการส่องไฟ และอุบัติการณ์ไม่ยินยอมส่องไฟรักษาหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
241 นางสาวอรทัย จำปาทอง การเปรียบเทียบระดับกำลังกล้ามเนื้อ (Motor Power) ในผู้ป่วยอัมพาต ก่อนกับหลัง การใช้Transcutaneous Electrical Nerve Stimulationที่จุดฝังเข็ม ดูข้อมูล
242 นางสาวฟารีดะห์ มามะ โดม เฮลฟ์ แคร์ ดูข้อมูล
243 วันดี เล่าวิเศษพิพัฒน์กุล พว. ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมในการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวของ Heart Failure Clinic โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ดูข้อมูล
244 นางสาว วิไลพร ภูพิพัฒน์ วิไลพร ภูพิพัฒน์ ดูข้อมูล
245 พิมพ์พร พรหมคำตัน ความตรงภายนอกของการใช้ The Symptomatic Intracranial Hemorrhage Score ในการทำนายการเกิดเลือดออกในสมองผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
246 นางเดือนเพ็ญ ปะติกานัง การสร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังภาวะคลอดติดไหล่ เครือข่าย บริการงานห้องคลอด โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
247 พนิดา อบอุ่น การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและอุจาระร่วงเฉียบพลัน โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561 ดูข้อมูล
248 ชุติมา ภูบาลกระแสร์ การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
249 น.ส.ทิพย์สุดา ศรีสร้อย การพัฒนาศักยภาพในการดูแลทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านกุดโง้ง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
250 นรินทร์ แก้วมา ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบชนิดไม่แตกทะลุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ดูข้อมูล
251 นางวรลักษณ์ ฆ้องวงษ์ Flow chart นี้ดีต่อน้อง ดูข้อมูล
252 พ.ท. สุนทร อุ้ยศรีคูณ พ.บ. ผลของ แอดวานซ์ จอยฟูล ไซโคนิวโรบิคซ์ ต่อการรักษา functional dyspepsia ที่รักษายาก ดูข้อมูล
253 ยูไมด๊ะ มะจะ QR code จัดการงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ออนไลน์ ดูข้อมูล
254 นางสาวกฤศนิน พงศ์พิศ การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
255 นางสาคร ปัตตาเคนัง ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ดูข้อมูล
256 กลมลี แสนบุดดา มหัศจรรย์ยกยอ ดูข้อมูล
257 นายเกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ ผลการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินโดยใช้รูปแบบแบ่งระดับความเร่งด่วน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ดูข้อมูล
258 นางสมจิตต์ วิเศษ การใช้สัญญาณเตือน (Modified Early Warning Sign : MEWS) ในการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วยที่มีภาวะทางหายใจอุดกั้น ดูข้อมูล
259 นางสาวรุจิรา สิ้วอินทร์ การพัฒนาการส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดูข้อมูล
260 หทัยรัตน์ เดชะปรากรม เปรียบเทียบความไว ความจำเพาะ ค่าทำนายผลบวก ค่าทำนายผลลบ ความสอดคล้อง และความเชื่อมั่นแว่นดูตากระตุกทำขึ้นเองกับ Frenzel glasses ดูข้อมูล
261 นางจินตนา อาษาวัง ประสิทธิภาพของรูปแบบการป้องกันภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
262 นพ.ชัยณรงค์ อริยานุชิตกุล และทีมผ่าตัด ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพล นวัตกรรมแผ่นขูดจี้ ดูข้อมูล
263 นางสาวทิพย์วารี เสนาะคำ การพัฒนาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพโภชนาการและการเกิดเชื้อวัณโรคดื้อยา ในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูล
264 นางณิชชารีย์ ภูมิพาณิชย์ชัย การพัฒนารูปแบบการคัดกรองเพื่อป้องกันการเกิดภาวะฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยนอก ดูข้อมูล
265 วุฒิพงษ์ ห้วยไผ่ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการในรพ.สต.เครือข่าย หน่วยคลินิกหมอครอบครัว เขต อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ดูข้อมูล
266 นาอีละห์ สะแลแม ประสิทธิผลการใช้ล้อนวดบรรเทาปวดแก่หญิงตั้งครรภ์แรกในระยะรอคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
267 นางสิริกร สุทธิมั่น การพัฒนากระบวนการคัดกรองและดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง ภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ ดูข้อมูล
268 นายขันธ์ทิวา ชัยราช อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ปี 2560 ดูข้อมูล
269 พรทิพย์ แซ่ฮ้อ ผลของการสัมผัสมือต่อระดับความวิตกกังวลและสัญญาณชีพในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแบบนัดล่วงหน้าด้วยวิธีให้ยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกาย ดูข้อมูล
270 นายศตวรรษ ศรีสมบัติ การพัฒนาการดำเนินงานทันตสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
271 ประไพ บรรณทอง การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดูข้อมูล
272 นางมาลิลทิพย์ ศิริสุทธิ์ ถุงเกลือร้อนผ่อนคลาย ดูข้อมูล
273 พิชัย ลาภเกิด การเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดระหว่างการใช้อัลตราซาวด์และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากระแสอินเตอร์เฟอร์เรนเชี่ยลในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย เป็นโรคปวดหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลชัยภูมิ ดูข้อมูล
274 นางสาวมาลี กาฬหว้า พัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยเลือดออกในสมอง หอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
275 นางสาวตูแวซัมซีย๊ะ ตูแวกู การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยช่องทางด่วน ดูข้อมูล
276 นางสาวปิยะมาภรณ์ จันนามอม พัฒนาระบบบริการอาหารผู้ป่วยห้องพิเศษ ดูข้อมูล
277 นางสาหูรา ดอเลาะ พัฒนาระบบการคัดกรองประเภทผู้ป่วย(ESI)ให้มีประสิทธิภาพ งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรงปินัง ดูข้อมูล
278 ตูแวซัมซีย๊ะ ตูแวกู การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยช่องทางด่วน ดูข้อมูล
279 เดือนเพ็ญ ภูแพง คลอดง่ายๆไม่มีแผล ดูข้อมูล
280 นางสาว วราภรณ์ เขตผดุง กระเป๋าปฏิทินเตือนความจำ ดูข้อมูล
281 นายเกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ ผลการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินโดยใช้รูปแบบแบ่งระดับความเร่งด่วน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ดูข้อมูล
282 อุมาวรรณ สุระวิค ถูกคน ถูกใจ ดูข้อมูล
283 ปุญณิศา ศรีวาจา การพัฒนาแนวทางการให้บริการดูแลผู้ป่วยAlcohol withdrawalที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
284 ฤทัยรัตน์ ไพยะเสน การประมาณค่าระดับแอลดีแอลขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นมาก ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่า HbA1c มากกว่า 7% ดูข้อมูล
285 อัจฉรา ลือโสภา การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ Focus charting ในงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
286 นางเพชรรัตน์ พัฒนชัย การประเมินผลการให้บริการทันตกรรม นวัตกรรม “ผจญภัยในสวนสนุกแบบ Fun Fun” ในเด็กอายุ 6 เดือน -12 ปี โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
287 วันทนา บุญคง ผลของนวัตกรรมกล่องมหัศจรรย์เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียนขณะดมยาสลบในโรงพยาบาลลำปาง ดูข้อมูล
288 ทัศนีย์ ภูนาฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงสู่ภาวะวิกฤติของผู้ป่วยสัญญาณชีพไม่คงที่ ในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
289 นางสาวจรัญญา ระเมิ๊ด การพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชนด้วยการเดินโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2550–2560 : กรณีศึกษา ดูข้อมูล
290 พว.อมรรัตน์ ลิ่มเฮง โปรแกรม Hat Yai COC ดูข้อมูล
291 นางพรรษณภัทร สุทธิบาก การพัฒนางานเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
292 นาย นิสิต ปัญโญ ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์ป้องกันการกดทับท่อช่วยหายใจ หน้ากากครอบกล่องเสียง และใบหน้าของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดโดยการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ดูข้อมูล
293 นางสาวจรัญญา ระเมิ๊ด การพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังด้วยอุปกรณ์ฝึกหายใจ ก่อแรงดันบวกโรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2556–2560 ดูข้อมูล
294 นางนูรีดา ดอเล็ง หุ่นฝึกคลอด safety to you ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
295 นางสาวนราทิพย์ ทองมหา การประเมินผลผลิตการอุดฟันด้วยวิธี The Simple Multi Attribute Rating Technique (Smart technique) ในฟันน้ำนมเด็ก อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
296 นางกุลหงษ์ เลาะไธสง ประเมินดีไม่มีเสี่ยง ดูข้อมูล
297 นายสมชาย มารักษา Maruksa s caliper (อุปกรณ์ช่วยจัดแนวหลังคด) ดูข้อมูล
298 นายสิทธิพงศ์ ปาปะกัง ผลของการใช้นวัตกรรมสำลีเย็นเพื่อลดอาการปวด หลังได้รับการเจาะเลือดในผู้ป่วยเด็กวัยเรียน หอผู้ป่วยเด็กโต โรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล
299 นราวุธ จันทร์เต็ม นวัตกรรม สื่อรักออนไลน์ ห่างไกลยาเสพติด ดูข้อมูล
300 ดวงหทัย พจนา นวัตกรรม เรื่องแปรงสีฟันมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
301 นายเกรียงไกร พรมชาติ แดง ดูด ดี ดูข้อมูล
302 แพทย์หญิงณัฐธิดา ตันสังวรณ์ ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการที่ไม่จำเพาะในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
303 นายทับทิมดำ คำมุงคุณ ดักก่อนดับ ดูข้อมูล
304 นางสาวพีรัสฌา ขุมทอง นวัตกรรม น้ำเกลือเหลือไม่เบื่อเดรน ดูข้อมูล
305 นางอรัญญา เมืองโคตร ปลอกป้องเชื้อ ดูข้อมูล
306 นางมยุรี คนหาญ คอนโดถาดพิมพ์ปาก ดูข้อมูล
307 นางสาววรัญญา ซาเสน ผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแผลเบาหวาน ดูข้อมูล
308 นางสาว สุนิสา น้อยทรง การเปรียบเทียบการเกิดแผลกดทับจากการผูกมัด ระหว่างการใช้ผ้าและการใช้ฟองน้ำในตึกอายุรกรรมชาย ดูข้อมูล
309 นางวยุลี หมื่นแพน ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะคลื่นไส้และอาเจียน ในผู้ป่วยผู้ใหญ่หลังผ่าตัดที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ดูข้อมูล
310 นายประเสริฐ สมใจ ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะ( Mild Traumatic Brain Injury) แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหาร ปี พ.ศ.2560 ดูข้อมูล
311 นางสาวผกามาศ เภาจี๋ แว่นรักษ์ดวงตาหนูน้อย ดูข้อมูล
312 นางประภาภรณ์ ขำพิทักษ์กุล การเปรียบเทียบผลการห้ามเลือดระหว่างการอมน้ำแข็งและการประคบเย็น ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทอนซิล โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
313 นางสาวเอกตริตรา ศรีลาศักดิ์ ผลของการใช้แนวทางการปฏิบัติการลดยากระตุ้นความดันโลหิตในผู้ป่วย septic shock ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
314 นางสาวณัฐกฤตา อุดใจ การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด C/S ดูข้อมูล
315 นายสุรัตน์ ตะภา การป้องกันการสูญเสียความร้อนและป้องกันโรคลมร้อนในผู้สูงอายุ ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์ อำเภอ ชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ดูข้อมูล
316 นางสาววันวิสาข์ กลางประพันธ์ การเปรียบเทียบอุณหภูมิกายที่ลดลงระหว่างการเช็ดตัวลดไข้แบบเดิมกับการแช่เท้าในน้ำอุ่นในเด็กที่มีไข้สูง ที่มารับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
317 นางจินตนา ทวีโคตร การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ถุงรองเลือดในผู้ป่วย ทำหัตถการขูดมดลูกในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
318 นางสาวอภิชญา นามวิเศษ การเปรียบเทียบอาการแสบร้อนศีรษะจากการรับยาเคมีบำบัดระหว่างการใช้หมวก ประคบเย็น และไม่ใช้หมวกประคบเย็นของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
319 น.ส. สุพิศตา รอบคอบ ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดและเด็ก ดูข้อมูล
320 นางสาวประวินา ปะตา กระบวนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
321 นายเฉลิมพล คุ้มศรี ผลการให้ข้อมูล การระงับความรู้สึกผ่านช่องไขสันหลัง ด้วย Smart Phone ดูข้อมูล
322 น.ส. ฝนนภา เมืองโคตร ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบัติฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอด อุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
323 ธัญญาภรณ์ ธัญญศรีสมบัติ ผลของการส่งเสริมการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติชองพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการนอนโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ดูข้อมูล
324 นายณัฐสิทธิ์ ลุณบุตร ผ้าเจาะกลางแสนสะดวก ดูข้อมูล
325 ภก.รอนี กาเดร์ ฉลากยาเสริมมหัศจรรย์: ผู้ป่วยวาร์ฟาริน เข้าใจ ใช้ยาถูกต้อง ปลอดภัยจากอาการข้างเคียงที่รุนแรง ดูข้อมูล
326 นางศิราณี คำอู การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเพื่อป้องกันภาวะลิ้นหัวใจติด โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
327 นางปรารถนา ใหญ่สิงห์บุญ Amazing เตี่ยว ดูข้อมูล
328 นางพนมพร คำนนท์ ซองใส่ที่เก็บฟิล์มภาพถ่ายรังสีฟัน ดูข้อมูล
329 นางสุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในงานดูแลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
330 นางสาวอาภัสตรา สันประภา การป้องกันการติดเชื้อแผลหลังผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
331 นางทัศนียา อินทรกำแหง การพัฒนาใช้ sticker ระบุสีของวันและสีเม็ดยาติดซองยาในผู้ป่วยกินยา warfarin ดูข้อมูล
332 นางสาวศุภลักษณ์ อาบูวะ กล่องมหัศจรรย์ฝึกมือ ดูข้อมูล
333 นางสาวฉวีวรรณ ดียิ่ง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลประมาณการสูญเสียเลือดจากการคลอด ดูข้อมูล
334 นริสรา อภิชาติสินพงศ์ การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะหลอดลมหดเกร็งในผู้ป่วยหอบหืด ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายร่วมกับการใส่ท่อช่วยหายใจ ดูข้อมูล
335 นางสาวอาภัสตรา สันประภา การป้องกันการติดเชื้อแผลหลังผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
336 อมรรัตน์ เมิดไธสง สติ๊กเกอร์บอกโรค ดูข้อมูล
337 นางรัชนี ตระกูลลำเจริญ นวัตกรรมการทำมือช่วย Feed จากเศษผ้า ดูข้อมูล
338 นางสาวสุรีย์ฉาย พรมราช SPA HA (สปา ฮ้า) ดูข้อมูล
339 นางสาวนุจรินทร์ เอี่ยมสะอาด Set มหัศจรรย์ ดูข้อมูล
340 นางสาวณภัทรนันท์ นิสสัยชล ROLLER MIXER เครื่องหมุนเขย่าต่อเนื่อง “ใช้งานง่าย ได้คุณภาพ เลือดไม่Clot” ดูข้อมูล
341 เภสัชกรสุรพร ศุภโรจนอุดม การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้านยาที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที ภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรังในเขตตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
342 รัศมี ลือฉาย รัศมี ลือฉาย ดูข้อมูล
343 ณัฐพล เดชะปรากรม การประเมินโปรแกรมระบบนัดตรวจออนไลน์คลินิกหู คอ จมูก รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ดูข้อมูล
344 นางสาวมณท์ธภัชรด์ สุนทรกุลวงศ์ การพัฒนาคุณภาพการประเมินและคัดกรองอาการติดเชื้อระยะแรกในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
345 กรรณ์ศิรินทร์ ดำสุข การบริหารความเสี่ยงของการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
346 นางประกายเดือน ศรีแก้ว นวัตกรรม “ธงชัยไข X-ray” ดูข้อมูล
347 นางสาวมหัครพร พลเยี่ยม การพัฒนาศักยภาพการดูแลคนพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว ดูข้อมูล
348 นางพูลสุข อุปัญญ์ การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง โดยใช้เครื่องวัดความดันแบบอัติโนมัติด้วยตนเอง ดูข้อมูล
349 นางกรรณิการ์ ศุภกิจอนันต์คุณ การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการลดภาวะแทรกซ้อน ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม ดูข้อมูล
350 นางสาวมะลิดา วรนาม นวัตกรรม สายรัดข้อมือกดห้ามเลือด “Wrist band 3S” ดูข้อมูล
351 ภญ.นุชจรี ปัชชุนาภรณ์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบท่อส่งยาโรงพยาบาลสุรินทร์ ดูข้อมูล
352 นางประกายเดือน ศรีแก้ว การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ ดูข้อมูล
353 นางสาวพัชราพร ศรีนคร ประสิทธิผลการนำใช้แนวปฏิบัติการควบคุมความดันในกะโหลกศีรษะสูง โดยใช้ Staircase ICP Control Algorithm, Medical college of Virginia , 2000 ดูข้อมูล
354 นางเพิ่มพูน ศิริกิจ พัฒนารูปแบบการส่งต่อทารกแรกเกิดจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
355 นางกนกวรรณ สีมาคราม ถุงมือด้วยรัก ลูกรักฟันดี ดูข้อมูล
356 นพ.สุดชาย อมรกิจบำรุง แบบคัดกรองหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มี Apgar score ที่ 1 นาที ≤ 7 คะแนน ดูข้อมูล
357 ธีระยุทธ สาสาร ผลของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอฟันชุมชน ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
358 นางอมรรัตน์ ประสีระเก การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ดูข้อมูล
359 นางจริยา จำรัสธนสาร “พัฒนาระบบการดูแลโรคปอดบวมในเด็ก” ดูข้อมูล
360 สมร เชิญนิยม ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและอุบัติการณ์การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะในชุมชน ดูข้อมูล
361 กันต์กนิษฐ์ ศิริโส พัฒนาการให้คำปรึกษาการบำบัดทดแทนไต เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกการรักษาด้วยCAPD โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ดูข้อมูล
362 นางรัตนา ทองแจ่ม การใช้ Supra cuff suction ในการลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
363 นางสาวปาริชาติ พานิชศิริ กระบวนการส่งต่อการดูแลผู้ป่วย On Skull traction จากโรงพยาบาลตติยะภูมิ สู่โรงพยาบาลชุมชน ดูข้อมูล
364 นางญาณิศา ภาษี การศึกษาผลการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดการความปวดโดยใช้คะแนนความปวด (Pain score) แผนกผู้ป่วยนอกและห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ดูข้อมูล
365 นางยุพนา ลิงลม การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ดูข้อมูล
366 นายทิวา บุญมั่น ขวดจอมพลัง ดูข้อมูล
367 นางจิราพร หมื่นศรี โปรแกรม ชุมชน: เจาะเลือดทันใจ ว่องไวด้วย IT ดูข้อมูล
368 นางสาวประทุม ไชยนาน โมเดล ไฉไล ใส่ใจ ฟันสวย ดูข้อมูล
369 นางพนิดา ภาดี เรื่องของสาก ดูข้อมูล
370 นางพิมพ์นภา แซ่โซว พัฒนารูปแบบการประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา ปี 2559-2560 ดูข้อมูล
371 นายชัยวัฒน์ ไชยกาศ ผลการใช้นวัตกรรมป้องกัน Hematoma หลังการตรวจสวนหัวใจ ดูข้อมูล
372 นางสาวอำภา ทาเวียง “slide รู KPOH” ประเมินคะแนน sepsis รวดเร็วทันใจ ปลอดภัยถ้วนทั่ว ดูข้อมูล
373 นางแฉล้ม แสนเยีย ผลการพัฒนาผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับการเย็บแผล ดูข้อมูล
374 พรพิศ กาลนาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ดูข้อมูล
375 นางสาวมะลิดา วรนาม นวัตกรรม สายรัดข้อมือกดห้ามเลือด “Wrist band 3S” ดูข้อมูล
376 นางทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย การเฝ้าระวังภาวะSepsisด้วยผังการแบ่งโซนผู้ป่วยตาม SOS score ดูข้อมูล
377 รัตนา ทองแจ่ม การใช้ Supra cuff suction ในการลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
378 นางนิยากร อินทะขัน การพัฒนากระบวนการบริการเชิงรุกยุค 4.0 ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
379 นางลัดดาวัลย์ บังเอิญ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol withdrawal โรงพยาบาลภูสิงห์ ดูข้อมูล
380 นางสาวพัชรินทร์ ศรีบุตร นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “Dis…….Car off road” ดูข้อมูล
381 นางทินวิสุทธิ์ ศรีละมัย การเฝ้าระวังภาวะSepsisด้วยผังการแบ่งโซนผู้ป่วยตาม SOS score ดูข้อมูล
382 นาย มนูญ คุณพรม การพัฒนาการคัดแยกผู้ป่วยที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยโดยใช้ ESI TRIAGE ดูข้อมูล
383 อุดมพร นวลงาม การพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในการตรวจทางรังสี ดูข้อมูล
384 นางสาวขนิษฐา สาธุชาติ พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งนาง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
385 นางยุวดี บุญลอย การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตบาดเจ็บเฉียบพลันที่รักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่องในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
386 นางจันทร์แก้ว จันทร์ลุน การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระบบบริการช่องทางด่วน โรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
387 นางสุพรรณิการ์ อสิพงษ์ พีวีซีประยุกต์วัดส่วนสูงเด็ก ดูข้อมูล
388 นางสาวไพรจิตรา อินทร์สำราญ การสื่อสารการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค...ด้วยผังตาราง ดูข้อมูล
389 นางอรุณ รุ่งทวีอนันต์ การพัฒนาระบบและแบบฟอร์มที่ใช้ในการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ดูข้อมูล
390 นายธีระพงษ์ ยืนยั่ง เครื่องอบแห้งอุปกรณ์การแพทย์ ยุค รพ.สต.ติดดาว ดูข้อมูล
391 นางสาวสันศนีย์ ดีภัย การพัฒนาบริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโดยใช้การจัดการรายกรณี ดูข้อมูล
392 รสวลีย์ ธรรมสาร, ขนิษฐา พิมพ์โพธิ์ การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.เปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
393 นางสาวรุ่งฤดี สาผม หยุดดราม่ากับสาย EKG ที่พันกัน ดูข้อมูล
394 นายอำนาจ พิมพาต ลดขั้นตอนและเวลาการรับบริการผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดถาวรในคลินิกPacemaker โดยใช้เทคนิคลีน (Lean) ดูข้อมูล
395 นางสาวรุ่งฤดี สาผม หยุดดราม่ากับสาย EKG ที่พันกัน ดูข้อมูล
396 นางสาวอาซีย๊ะ วายีกอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผลการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลภาวะตกเลือดของมารดาหลังคลอดร่วมกับใช้นวัตกรรม seven prevent PPHต่อภาวะตกเลือดของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลกรงปินัง จ.ยะลา ดูข้อมูล
397 นางสมพร น้ำทับทิม การพัฒนารูปแบบการถอดสายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะแผนกผู้ป่วยในฟื้นฟู ดูข้อมูล
398 นางสาวกฤษฎาพร การินทร์ ผลการทำ Ultrafiltration แต่ละวิธีต่อระดับความเข้มข้น Hematocrit ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ดูข้อมูล
399 นางวารี ประมูลศรี นวัตกรรมกระเป๋าอุ่นร้อน ดูข้อมูล
400 นูรีดา ดอเล็ง ผลของโปรแกรมติดตามสัญญาณเตือนการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในมารดาคลอดปกติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ดูข้อมูล
401 นายสัญญา สารกาล อุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งสำหรับการถ่ายภาพรังสีกะโหลกศีรษะ ดูข้อมูล
402 นางสาวปิยธิดา ทองจัตุ สติ๊กเกอร์ ฟันสวย ดูข้อมูล
403 นิศมา แสนศรี ที่บอกค่า องศาเตียง ดูข้อมูล
404 นางศิริณี ศิริอ่อน การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบรายกรณี โดยการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ ดูข้อมูล
405 นางสาวสุนิสา อ่อนประชา กล่องดนตรีช่วยหนูน้อยแปรงฟัน ดูข้อมูล
406 นางอัจจิมา บุญส่ง เรื่องฟันเราช่วยได้ ดูข้อมูล
407 นางสาวปาริชาติ กำขันตี การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวทางหลอดเลือด : จากความเสี่ยงสู่ Best Practice ดูข้อมูล
408 นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร หุ่นช่วยฝึก CPR ราคาประหยัด ดูข้อมูล
409 นิรมล ลีลาอดิศร นวตกรรมจุกนมสำหรับทารกแรกเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ ดูข้อมูล
410 นายตันติกรณ์ วิเศษดี การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพและการแก้ปัญหาฟันผุของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
411 นางนิตยา รัชโพธิ์ การพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มบุคลากรทั่วไป ในโรงพยาบาลวาปีทุม ปี2561 ดูข้อมูล
412 สุดาลักษณ์ จันทรเจริญ เบาะเกาะเด็ก ดูข้อมูล
413 นางเสาวลักษณ์ คำหลอม ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกระดูกและของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
414 นางคณิต ณ พัทลุง ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรม “ปั๊มลมมหัศจรรย์ ชนิดปรับแรงดันได้” ดูข้อมูล
415 นางคณิต ณ พัทลุง ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรม“ผ้าอ้อม ห่อหุ้มอุ้มรัก” ดูข้อมูล
416 นางเยาวลักษณ์ รอดละม้าย การพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพและระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลัน ดูข้อมูล
417 นางสาวศรินทิพย์ เรืองทอง หมอนรองแขน A line ดูข้อมูล
418 นางจารุณี เอกผล พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลใหม่ ป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด ดูข้อมูล
419 อุบล จ๋วงพานิช การติดตามผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้น้ำผึ้งเพื่อการป้องกันการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร Folfox4 และ Folfox6 ดูข้อมูล
420 นางสาวจันทร์แก้ว แก้วลือ การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในระบบบริการช่องทางด่วน โรงพยาบาลนาเชือก ดูข้อมูล
421 นางกัลยารัตน์ ระถี ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ ดูข้อมูล
422 นางนัยน์รมณ วงษ์ผักเบี้ย การพัฒนาแนวทางการส่งตรวจปัสสาวะทางเคมีโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับ Albumin และ Glucose ในปัสสาวะที่อุณหภูมิห้อง ณ เวลาต่างๆ ดูข้อมูล
423 รัตนา วัฒนศรี ประสิทธิผลของการใช้แนวทางการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
424 ปิยะฉัตร ปิตกาญจนกุล ผลของระบบการเตือนในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (5 CAUTI Reminders) ดูข้อมูล
425 อนุธิดา ทับมี การประเมินความปลอดภัยและผลของตำรับยาเหลืองสุราษฎร์ (ยาเหลืองนรินทร์) และน้ำมันทองนพคุณในการรักษาแผลเบาหวานและแผลกดทับ ดูข้อมูล
426 นางสาวนวลฉวี วังคะฮาต ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยหอบหืดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ดูข้อมูล
427 นางชนัญชิดา คำยัง ประสิทธิผลการใช้Alcohol เช็ดหน้ากากพ่นยาและเปลี่ยนหน้ากากพ่นยาทุกวันในผู้ป่วย โรคหอบหืด หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
428 นางสาวอาริษา คนหาญ ประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดวัดปริมาณการสูญเสียเลือดหลังคลอด ในมารดาคลอดทางช่องคลอด ดูข้อมูล
429 นางสาววิไลรักษ์ กลางประพันธ์ การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการนัดผ่าตัดล่วงหน้าและผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการนัดผ่าตัดล่วงหน้า ในหน่วยงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
430 นางณัฐชานันท์ ผิวเรืองนนท์ การเปรียบเทียบอุณหภูมิกายผู้ป่วยทารกน้ำหนักตัวน้อยที่ใส่หมวกไหมพรม และใส่หมวกผ้าสำลี ดูข้อมูล
431 น.ส. รุ่งทิวา ปาวงค์ ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ กระดูกต้นขาหัก โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
432 นางสาวยุพารัตน์ ศรีหาญ ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
433 นางสาวศิริกาญจน์ดา แสนสุข ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ดูข้อมูล
434 นางสาว ณิภาพรรณ จันปุ่ม การเปรียบเทียบความปวดระหว่างการให้ยาแบบร้องขอกับแบบ around the clock ในผู้ป่วยผ่าตัดต่อมทอนซิล โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
435 น.ส.จีรวรรณ มาสิงบุญ การเปรียบเทียบการลดระยะเวลาที่ 2 ของการคลอดระหว่างการจัดท่านอนศีรษะสูง (Up right) และท่านอนหงายราบในหญิงตั้งครรภ์แรก ดูข้อมูล
436 นางบุญนะ รอดทิม ผลการใช้ระบบสัญญาณเตือนต่ออัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดูข้อมูล
437 นางสาวนิตยา ใสศรี Plastic wrap ก่อนใส่ (UAC & UVC) ปลอดภัยไม่มี skin burn ดูข้อมูล
438 นายจิตรกร ยุทไธสง ยางรัดมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
439 นางธันยรัศมิ์ มงคลสิริภัทร นาฬิกาเสี่ยงทาย ดูข้อมูล
440 นางสาวชวมัย ปินะเก การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต ดูข้อมูล
441 นางสุพาพร ตันดี การพัฒนากระบวนการการเฝ้าระวังภาวะ Neurologic deficit ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด Spinal หอผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
442 นายคณาธิป ศลาฆินหิรัณยกุล นวัตกรรม “การ์ดกันส่ายได้ผู้ช่วยทำฟัน” ดูข้อมูล
443 นางนริศษา เมืองโคตร นวัตกรรม “Safe Needle T box” ดูข้อมูล
444 ธรรมนูญ สวัสดี การศึกษาปริมาณรังสีที่ผิวหนังของผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีทรวงอกด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิจิตัล ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดูข้อมูล
445 นายเทพสิน อินจำปา วัคซีน 8 ช่อง ดูข้อมูล
446 นายสยาม ทวีสมบัติ ผลของการให้ข้อมูลก่อนและหลังผ่าตัดต่อความวิตกกังวลและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่มา รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ดูข้อมูล
447 นางสาวพิชญา วงค์พิมล การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการการเกิดหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบ( Phlebitis )โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล
448 นางสุพาพร ตันดี การพัฒนากระบวนการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ หอผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลขอนแก่น ดูข้อมูล
449 นางสาวทิพยนิภา กลางพรม นวัตกรรม Stroke Weakness and Lesion Sign ดูข้อมูล
450 นางสาวอภิสรา ส่งเสริม การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ดูข้อมูล
451 นางดรุณี สมบูรณ์กิจ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง หน่วยงานศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม ดูข้อมูล
452 นางบุญมี สันโดษ นางบุญมี สันโดษ ดูข้อมูล
453 ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล แปรงสีฟันพร้อมตัวล็อคท่อดูดน้ำลายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ดูข้อมูล
454 ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล การพัฒนารูปแบบการทำฟันครั้งแรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในห้องฟันคิตตี้ ดูข้อมูล
455 ลัดดาวัลย์ ปราบนอก ระบบการสำรองยาในห้องฉุกเฉิน โดยใช้รถยาเคลื่อนที่ ดูข้อมูล
456 นางสาวกาญจนา พันนะ ผลของโปรแกรม BMI ไม่เพิ่ม เธอทำได้ ฉันทำได้ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ดูข้อมูล
457 นายรัฐพล ภูจอมใจ ก๊อซปิดแผลนาโนมหัศจรรย์ ดูข้อมูล