รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การวิจัยด้านคลินิกและบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ (Cilnical and Health service research and medical innovation)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 พีระเดช สำรวมรัมย์ การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค(iNow project)เพื่อการบูรณาการแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ดูข้อมูล
2 นางสาวขวัญเรือน แสนทวีสุข ผ้าห่มมหัศจรรย์ฟันดี ดูข้อมูล
3 ชุลีพร วิมลสิทธิพงศ์ การพัฒนาการวัดอุณหภูมิกายก่อนย้ายทารกไปแผนกทารกแรกเกิดหนัก(ผ้ากระชับจับเวลาวัดไข้) ดูข้อมูล
4 นายสุดชาย อมรกิจบำรุง แบบคัดกรองหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มี Apgar score ที่ 1 นาที ≤ 7 คะแนน โรงพยาบาลหนองคาย ดูข้อมูล
5 นางสาวนันทวัน ปิ่นมาศ ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างระหว่างวิธีกายภาพบำบัดอย่างเดียวและวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคแคนซี ดูข้อมูล
6 อัฐพล ชีวรุ่งโรจน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การดูแลไม่ดีของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้ ดูข้อมูล
7 นางสาวจุก สุวรรณโณ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคะแนน และระดับความเสี่ยงจำแนกจากคะแนน ABCD2 กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นแบบชั่วคราว: การศึกษาติดตามจากข้อมูลย้อนหลังระยะยาว 12 เดือน ดูข้อมูล
8 นายสุดชาย อมรกิจบำรุง แบบคัดกรองหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกที่มีน้ำหนักแรกคลอดน้อย ดูข้อมูล
9 นายวีรพงศ์ สง่าลี การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการแจ้งเหตุทางสายด่วน ๑๖๖๙ : เพื่อนคู่ใจ คนไข้โรคเรื้อรัง ดูข้อมูล
10 นางวริญญา คงพิจิตร,ละมุล คงเพชร ผลการใช้สื่อ3 มิติคัดกรองเต้านมด้วยตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูล
11 นางวริญญา คงพิจิตร ผลการใช้สื่อ3มิติคัดกรองเต้านมด้วยตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูล
12 นางสาวพรพิมล แก้ววงษ์ PVC ตากเครื่องมือเคลื่อนที่ ดูข้อมูล
13 นายปรีชา มะโนยศ นวัตกรรมผ้าพันสะโพกฉุกเฉิน ดูข้อมูล
14 สุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร ระบบติดตามอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ด้วยคิวอาร์โค้ด (QR–Code) ดูข้อมูล
15 นางกาญจนา ผุเพชร มาตรวัดความเตี้ยของเด็กไทย ดูข้อมูล
16 เอื้ออารีย์ สืบเสาะดี หนูน้อยโภชนาการดี วิถี(เครื่องชั่งน้ำหนัก)พอเพียง ดูข้อมูล
17 นางสาวดาฤดี คงยวง เย็นสุดใจ ใช้ทนนาน ดูข้อมูล