รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางศศิชล หงษ์ไทย ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
2 นางเกศินี สิงห์คำ การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล