รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางศศิชล หงษ์ไทย ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
2 นางเกศินี สิงห์คำ การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
3 นางสาวนิภา เชื้อทอง การประยุกต์โปรแกรม DPAC เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูล
4 นางสาวนันธิยา เศษณะเวศ สภาวะสุขภาพช่องปากกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
5 วิยะดา แซ่เตีย ภัยอันตรายเงียบ...สารตะกั่วในสีของเครื่องเล่นของเด็ก ดูข้อมูล
6 สุวรรณ บุญศรีภูมิ ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม ที่มีต่อเจตคติการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง ดูข้อมูล
7 นางอุฬาริน พรกระแส ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดทางโภชนาการและสมรรถภาพทางร่างกายของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
8 นางชาลิสา นันทสันติ ฟื้นฟูด้วยใจ ห่างไกลพิการ ดูข้อมูล
9 นางสาวชุติมา บุญขวาง แนวโน้มภาวะสุขภาพของบุคลากรกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดูข้อมูล
10 นางจงรักษ์ ใจจันทร์ การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการ 1A4C ในบริบทของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
11 นางสาวสันต์ฤทัย สิทธิโน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในชนเผ่าเมี้ยน เผ่าม้ง คนพื้นเมือง ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
12 นายภฤศ แกมคำ รูปแบบการพัฒนากระบวนการค้นหา ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (ภักดีโมเดล) ดูข้อมูล
13 สมพงษ์ โมราฤทธิ์ ภาวะเปราะบางและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดูข้อมูล
14 พิทักษ์พงษ์ พรรณพราว พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสุราโดยภาคีเครือข่ายอําเภอนาดูน ดูข้อมูล
15 นางสาวจินตนา รัตนวิฑูรย์ การพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะในเขตพื้นที่ภูเขาสูง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการเข้าถึงบริการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
16 ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี การศึกษาความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
17 นายวิทวัส อินเสียน ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการป้องกันและลดผลกระทบทางสุขภาพ จากปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
18 นางสุกัญญา ไผทโสภณ ความรู้ การรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันสารหนูมิให้เข้าสู่ร่างกายกับปริมาณสารหนูในปัสสาวะของประชาชน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
19 กฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ ในเขตอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
20 ระพีพร ฉายห้อง การพัฒนารูปแบบการการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก0-5 ปี ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนชาวเขาเผ่าลัวะตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
21 ยุพา ชัยเพ็ชร พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนในเขตบริการสุขภาพที่ 6 ดูข้อมูล
22 นายธีรพงศ์ มุทาไร การรับรู้ต่อการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน บ้านโคกกลาง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ดูข้อมูล
23 นายธีรพงศ์ มุทาไร ผลของการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษา ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ดูข้อมูล
24 นางสาวปรีดาพร พึ่งเจริญ ผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนบ้านศรีเจริญ ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
25 นางสาวฐิติชญา บุรีรัตน์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 – 70 ปี ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
26 นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กกับภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ดูข้อมูล
27 นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ การเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านของผู้สูงอายุ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
28 นางอาตีก๊ะ แก้วดำรงชัย เสริมพลังความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับโต๊ะบีแด ดูข้อมูล
29 นายไพศาล แซ่จ้อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (STEMI/NSTEMI) ในอำเภอสายบุรี ดูข้อมูล
30 นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนต่อการเพิ่มอัตราการฝากครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์ ในพื้นที่ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
31 ประทิน วิญญรัตน์ ผลของโปรแกรม DPAC บูรณาการต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของผู้สูงอายุที่รับริการ ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
32 นางสาวบุษยา ดำคำ ผลของการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูล
33 นายสุระพล นามวงค์ การศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ดูข้อมูล
34 นายกิตณัฏฐกร คำแก้ว รูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน : กรณีศึกษา บ้านพงสะตือหมู่ที่6และหมู่ที่7 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
35 กชกนกพรรณ จันทคุตโต ท่อฟันปลา: นวัตกรรมล้างถาดสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูล
36 นางนภาพร กันธิยะ ผลลัพธ์การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลกุมภวาปี ดูข้อมูล
37 นายสุเมธ ปูลา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
38 นางสาวศศิภรณ์ สารแสง การศึกษาผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
39 นายเรืองยศ บุญภักดี การปนเปื้อนของแมงกานีส ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว สารหนู ในแหล่งน้ำผิวดินและประปาหมู่บ้านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
40 จริยา อินทรรัศมี การสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน/ภายนอกบ้านและการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ: ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ดูข้อมูล
41 พิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐ ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารและสินค้าจาก “ ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม ” ดูข้อมูล
42 นายสกลวรรธน์ นะนวน การพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยง ด้านอุบัติเหตุชุมชน ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูล
43 นางคัมภีรพรรณ อัตธิปะ รูปแบบการติดตามให้เด็กเข้ารับการตรวจพัฒนาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อย ดูข้อมูล
44 นางอัมพร ยานะ แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ดูข้อมูล
45 นางปวีณา บุญเพ็ชร พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูล
46 น.ส.อภิชญา อารีเอื้อ การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบบูรณาการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
47 ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน IFG ระหว่างกลุ่ม DPAC plus และ Routine Practice คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดูข้อมูล
48 นางปาจรีย์ คุณเวียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม ดูข้อมูล
49 นางกันยา แย้มพยุง การประเมินผลการดำเนินงานโครงการตำบลบูรณาการเพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก 0 – 5 ปี ด้วยการจัดการค่ากลาง ดูข้อมูล
50 นางรุนนา ใจสุข การพัฒนาแนวทางการให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
51 ธนัฐพงษ์ กาละนิโย พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดูข้อมูล
52 นายจตุพร ดีผาย รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบชุมชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
53 นางพัชรินทร์ แสนสุข บัตรสะสมยิ้มสวย ดูข้อมูล
54 นายอรรคพล ภูผาจิตต์ การศึกษาการจัดการขยะประเภทเศษใบไม้ด้วยรูปแบบ RDF-5 ในชุมขนบ้านทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
55 นางสาวธิมาภรณ์ คูณพงษ์ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
56 นางสาวรุจระวี โคสารคุณ การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงชุมชนบัวงาม โดย บัวงามบัดดี้โมเดล (Boungam Buddy Model) ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
57 นางสาวสกาวรัตน์ ตียาพันธ์ ศึกษาประสิทธิผลการใช้สารซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในการหยุดยั้งการลุกลามฟันน้ำนมผุ ในกลุ่มเด็ก 2-5 ปี เขตพื้นที่ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
58 นางสาวชลันดา พิมพ์รส สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ ดูข้อมูล
59 นางวรางคณา บุบผา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกระบวนการ เสริมพลังชุมชน กรณีศึกษา :บ้านกรับพวงเหนือ อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
60 นางกาญจนาภรณ์ ไกรนรา ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการบริโภคอาหารและการใช้พลังงาน ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
61 อโนชา วิปุลากร สถานการณ์ภาวะอ้วนของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงรายและลำปาง ดูข้อมูล
62 ศิริกัลยาณี มีฤทธิ์ ความหลากหลายของยุงในเขตพื้นที่ชานเมือง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
63 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและ บริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
64 บุญถนอม คงอุ่น ชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
65 นางสาวพิกุล ภูถมดี การพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลกมลาไสยให้เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน เอื้อต่อทั้งผู้รับบริการและบุคลากร ตามมาตรฐาน ด้านระบบอาคาร และ ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ดูข้อมูล
66 นางสาวสระบัวลัย ใบชู คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลราษีไศล ดูข้อมูล
67 นางสาวนาตยา บัวศิริ ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลือบหลุมร่องฟันกับการเกิดโรคฟันผุในฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็ก ป. 6 อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ดูข้อมูล
68 นางอวาทิพย์ แว กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพใน จังหวัดชายแดนภาคใต้” ดูข้อมูล
69 นางสาวศิริพร พัฒนาราช ผลของโปรแกรมการช่วยเลิกบุหรี่ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของประชาชน จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษา หมู่ 4 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง ดูข้อมูล
70 ยุทธชัย นาดอน นวัตกรรม สะสมลูกปลา ไว้ตามล่าลูกยุงโดยมือปราบตัวน้อย ดูข้อมูล
71 ลักษิกา เชื้อคำจันทร์ ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของมารดาหลังคลอดต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
72 ธวัชชัย สีโชติ ความรู้ ทัศนคติlและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเย็น อำเภอเมืองlจังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
73 ผ่องแผ้ว บุตดีวงศ์ ประสบการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร “สาเหตุและแนวทางการป้องกัน”กรณีศึกษาวัยรุ่นในตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
74 พาฝัน เหล่าน้อย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางทันตสุขภาพของผู้ปกครองเด็กอายุ3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
75 นางสาวชินณพัฒน์ พรมพันธ์ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการดูแลพฤติกรรมตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
76 นางสาวอดิษา สังขะทิพย์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
77 นายนพคุณ ยรรยงค์ การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่จังหวัดตาก ดูข้อมูล
78 ภารดี แสนบุรี การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
79 นางวนิดา ภูประวัน ปัจจัยที่มีความสัมพันธุ์กับการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2500 กรัม ดูข้อมูล
80 นางวิภาวดี หอมทอง การจัดทำแผนเพื่อการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์เขตบริการอำเภอแกดำ ดูข้อมูล
81 นางสาววาสนา บุญยืน การศึกษารูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของน้ำตาล กับการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ดูข้อมูล
82 นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ กระบวนการชวนคนเลิกเหล้า....จากคนหัวใจหินสู่คนหัวใจเพชร ดูข้อมูล
83 นางสาวสายชล ศรีภูโรจน์ การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
84 นางบุญเรียง บัวละคุณ การพัฒนาลานเล่นลานเพลินส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านน้ำเที่ยง-หนองจันทา ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
85 ธิติลักษณ์ พัฒเพ็ง กระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
86 นางอัจราพร เฮล์มสไตร์ด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
87 นายเจริญ หาญปัญจกิจ การจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในการชุมนุมคนหนาแน่น ดูข้อมูล
88 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูล
89 นางมยุรีย์ ศรีสอาด การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชนตำบลเวียงทอง ดูข้อมูล
90 อรุณี ชุนหบดี การรับรู้และพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูง จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
91 นางมยุรีย์ ศรีสอาด เวียงทอง พี่สอนน้องประคองกันไปฝากครรภ์ ดูข้อมูล
92 นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล ผลการตรวจคัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ดูข้อมูล
93 นางนีรนุช พลมาตร รูปแบบการพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็ก0–5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
94 นายณัฐพงษ์ บุญมั่ง การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในชุมชน บ้านลาดตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
95 นพรรณ นพเคราะห์ ผลของโปแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโพนทอง อำเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
96 นางสาวอรุณรัตน์ บานแบ่ง การจัดการทิ้งขยะให้ถูกประเภท ดูข้อมูล
97 นางวัฒนา สว่างศรี การพัฒนารูปแบบการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
98 นางสุกานดา พัดพาดี การศึกษามลพิษอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย ดูข้อมูล
99 นางนีรนุช พลมาตร รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
100 นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ปัญหาการคุ้มครองสุขภาพ กรณีเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพประชาชนตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดูข้อมูล
101 นางวันเพ็ญ ปะธิเก การพัฒนาแนวทางการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในชุมชนและในสถานบริการแบบภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
102 นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล ผลการตรวจคัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ดูข้อมูล
103 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูล
104 นางสาวภัสสร ผิวสุวรรณ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันแท้ผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ดูข้อมูล
105 นางปรียาวี โสที ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รพ.สต.โคกหินแฮ่ ดูข้อมูล
106 นางปรียาวี โสที ผลของการพัฒนารูปแบบการให้ยาเสริมธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน ดูข้อมูล
107 นางลุนณี เทียงดาห์ ประสบการณ์การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นในชุมชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
108 นายอรรคพล ภูผาจิตต์ นายอรรคพล ภูผาจิตต์ ดูข้อมูล