รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายเอกภาพ สว่างภักดิ์ ผลของโปรแกรมกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากและหมากฝรั่งเลิกบุหรี่ต่อการเลิกบุหรี่และสมรรถนะของปอด ดูข้อมูล
2 นางสาวสุประวีณ์ วิภูศิริ ผลของการให้สุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
3 นางสาวปาริดา บุญนาค คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดูข้อมูล
4 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ การจัดการสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเขตสุขภาพที่ 2 ดูข้อมูล
5 นายอรุณ หล้าอูบ ความชุกของพยาธิลำไส้และพยาธิใบไม้ตับในนักเรียน พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ดูข้อมูล