รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายเอกภาพ สว่างภักดิ์ ผลของโปรแกรมกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากและหมากฝรั่งเลิกบุหรี่ต่อการเลิกบุหรี่และสมรรถนะของปอด ดูข้อมูล
2 นางสาวสุประวีณ์ วิภูศิริ ผลของการให้สุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
3 นางสาวปาริดา บุญนาค คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดูข้อมูล
4 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ การจัดการสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเขตสุขภาพที่ 2 ดูข้อมูล
5 นายอรุณ หล้าอูบ ความชุกของพยาธิลำไส้และพยาธิใบไม้ตับในนักเรียน พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ดูข้อมูล
6 ดร.สันติ เกิดทองทวี การปนเปื้อนและการกระจายตัวของตะกั่วในดิน และหญ้านกสีชมพู บริเวณใกล้เคียงโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
7 นางสาวนันทพร สังฆนิตย์ ผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
8 นางสาวคุณญา คลังทอง การพัฒนารูปแบบการมีเด็กส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากก่อนวัยเรียนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 ดูข้อมูล
9 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของผู้นำครอบครัวตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
10 นางสาว กรรณิการ์ เจริญจิตร การสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กจังหวัดปทุมธานี ปี 2560 ดูข้อมูล
11 นางสาวรติรส ตะโกพร พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในบ้านเรือน กรณีศึกษา อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูล
12 นายสมคิด พรหมทา จุลลินทรีย์สังเคราะห์แสง สีแดงแรงฤทธิ์ เพิ่มผลผลิต ขจัดมลพิษพาชีวิตสดใส ดูข้อมูล
13 นางกฤษฎาภรณ์ สมมุติ สื่อ Line ทักทายเยี่ยมบ้าน ดูข้อมูล
14 ไฉไล ช่างดำ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรองในการกำจัดไข่พยาธิไส้เดือน ดูข้อมูล
15 นางสาวโศจิรัตน์ บุษชะบา การพัฒนาคุณภาพการแปรงฟันของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูล
16 นางสาวสุวคนธ์ เหล่าราช การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้วัณโรคในชุมชนอำเภอนาดูน ดูข้อมูล
17 อุทุมพร ลาธุลี ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ที่บ้านกับการรับรู้อาการปวดข้อเข่าของผู้มีปัญหา โรคข้อเข่าเสื่อม ในตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
18 นายสาธนิตย์ ทองหนูนุ้ย รวมพลังลดดัชนีมวลกาย เพื่อห่างไกลภาวะอ้วนลงพุง ชุมชนบ้านโคกทราย หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดูข้อมูล
19 นางสาวนาริน ไชยโย การสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทันตสุขภาพเด็ก 3-5 ปี กลุ่มผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา : ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
20 นางสาวกรรณิการ์ กันทะกาลัง รูปแบบการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่สูง(ชนเผ่าเมี้ยน ชนพื้นเมือง) ดูข้อมูล
21 นางสุภาพร ป้อฝั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลส้านในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
22 เกรียงไกร ไชยพิมพ์ การบริหารจัดการน้ำอุปโภคเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
23 นายพงศธร บุญประสิทธิ์ ศึกษาผลการออกกำลังกายแบบกลุ่มเพื่ออาการลดปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ดูข้อมูล
24 ภัทราพร กาเผือก การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ คปสอ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
25 พงษ์ศักดิ์ ตักเตือน เครือข่ายส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนในครัวเรือนกับการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชนเผ่าม้ง กรณีศึกษาหมู่บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
26 นางสาวพัฒนา สมาธิ โครงการวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูล
27 นางพัชรี เกษเกษม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดูข้อมูล
28 นางสาวปิยธิดา พริ้งกระโทก ผลการศึกษาพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกสตรีอายุ 30-60 ปี ดูข้อมูล
29 กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์ การจัดการความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ดูข้อมูล
30 นางพัชรา เทียกโฮม การพัฒนาอย่างต่อเนื่องการปลูกผักสวนครัวโรงพยาบาลโพนทราย ดูข้อมูล
31 น.ส.ญาดา เชษฐ์ศุทธยางกูร การเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมสุขศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยหินฝน ดูข้อมูล
32 นางสาวชัญญาภัค จันทะดวง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม น้อมนำความพอเพียง ยา ๙ เม็ด ดูข้อมูล
33 นางสาวเบญจมาภรณ์ สีพิมพ์ ผลของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองต่อสภาวะของมือและความสามารถทางกายของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ดูข้อมูล
34 นางไอยริษา เสาร์ศิริ การพัฒนาระบบขับเคลื่อนตำบลLTCโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนภายใต้เครือข่ายตำบลสุขภาวะ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
35 นางอัญชุลี ทองภูบาล การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ในบริบทของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
36 นางกฤตพร หงษ์ศิลา การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่เชิงรุก ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
37 นางสาวภาวินี รัตนางาม แนวทางการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบกังหันสุขภาพ(Healthy Mill Model) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
38 นางสาวจุฑารัตน์ กุโบลา การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการเด็ก 0 - 5 ปี ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
39 นางสาวศิริรดา ผางพันธ์ การส่งเสริมทางด้านโภชนาการของพระภิกษุสามเณร กรณีศึกษา : ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
40 นายสราวุธ วิชาพูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีเขียว ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ลดภาวะโลกร้อน ดูข้อมูล
41 นางเกศราพร แก้วลาย การพัฒนารูปแบบอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
42 นางสาวจารุตา ศรีแก้ว หายห่วง เพราะห่วงหาย คุณทำได้ ด้วย DPAC ดูข้อมูล
43 นาชุติมา ภูบาลกระแสร์ อุ่นใจ ใกล้กาย คลายปวด ดูข้อมูล
44 นางสุรีพร พงษ์ภาเพ็งเจริญ หน้ากากสมวัย ดูข้อมูล
45 นายทวีศักดิ์ ตรีภพ การพัฒนารูปแบบการให้ทันตสุขศึกษาโดยการแปรงฟันแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
46 นางสาวอุบล ประทีป กระเป๋าความรู้ ฟ.ฟัน ดูข้อมูล
47 นางนันทกา คำวิสิทธิ์ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
48 นางสาวหทัยรัตน์ ตันติพิศาลพงศ์ การเข้าถึงการรักษาโรคน้ำหนีบของชาวไทยใหม่ ด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ในจังหวัดภูเก็ต ดูข้อมูล
49 นางอุทัย ศรชัย การศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพริกตำบลตาโกน ดูข้อมูล
50 นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ดูข้อมูล
51 สันติ อุทรังษ์ สถานการณ์และการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับของชนพื้นเมืองเผ่าภูไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
52 นางสุปราณี เมืองโคตร การใช้กระบวนการ 5A เพื่อปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในคลินิกบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม ดูข้อมูล
53 ธนกฤต เศรษฐศรี สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ออกแบบร่วมกัน สรรค์สร้างคุณค่า ดูข้อมูล
54 นางสาวปรียาภัทร์ ศรีสวัสดิ์ การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โดยครอบครัวและชุมชน ดูข้อมูล
55 อุธาทิพย์ นักธรรม รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในการป้องกันฟันผุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกมลาไสย ดูข้อมูล
56 นางพิศมัย ศรีริรมย์ พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยลูกฮัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
57 นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น ชุดการเรียนรู้เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของเยาวชน ดูข้อมูล
58 สมพงษ์ หามวงค์ การใช้มะกรูดผสมเหล้าขาวร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดเข่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
59 นางกฤตพร หงษ์ศิลา ความเชื่อด้านสุขภาพที่มีผลต่อการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี กลุ่มเป้าหมายพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
60 นางสาวสุกัลยา อัดโดดดร นวัตกรรมรั้วล้อมสะอาดด้วยสมุดเช็คอิน 3 สี ดูข้อมูล
61 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญเสนาะ นวัตกรรม แปรงติดดาว ดูข้อมูล
62 นางเสาวลักษณ์ คำหลอม ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกระดูกและข้อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
63 ภัคนันท์ เรืองช่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินด้วยโปรแกรม "ChOPA & ChiPA Games โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ดูข้อมูล
64 นายสกลวรรธน์ นะนวน รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูล
65 สุพจน์ ชำนาญไพร การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับปริมาณฟลูออไรด์สูงจากน้ำบริโภค ดูข้อมูล
66 ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
67 นางสาวศุภักษร ชมเมิน ผลการติดตาม เฝ้าระวังเด็กที่พัฒนาการเสี่ยงล่าช้า เขตอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
68 นายแดนชัย ชอบจิตร แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยใช้ปัญหาขยะเป็นกรณีศึกษาบ้านต๋อมดง หมู่ 6 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
69 อัจฉรา ภูคำศักดิ์ การป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
70 นายชวลิต จันคลัง ผลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพบ้านเรา โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
71 พัชราพรรณ วงศ์อามาตย์ การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
72 นางศิริภรณ์ บริสุทธิ์ “รณรงค์ดื่มน้ำเปล่าเซาน้ำหวาน พาลูกหลานทานผักริมรั้วปลอดภัยไร้สาร” (DHS111 &No Sweet) ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูล
73 นางสายรุ้ง วงศ์ศิริ โรงเรียนของหนู “ขาดแคลน แต่ไม่ขาดรัก” ดูข้อมูล
74 ภัสธิรา อรุณปรีย์ การแปรงฟันแบบแห้งนาน 2 นาทีของเด็กอายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจ้าท่า ดูข้อมูล
75 นางสาวสุพัตรา คำสุวรรณ “ชวนน้องเล่น พาน้องเล่า” กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
76 นางสาวลัดดาพร ดาแร่ พัฒนาประสิทธิภาพการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
77 น.ส.ลินดา พรหมกสิกร ผลการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
78 วาริศิลป์ บัวเขียว กราฟชีวิต ดูข้อมูล
79 วาริศิลป์ บัวเขียว ขยะเปลี่ยนแนวคิด ดูข้อมูล
80 นายรัชชานนท์ คำหล้าแก้ว แนวทางจัดการขยะโดยชุมชนบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราชจ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
81 น.ส.อรนุช เปี่ยมอักโข การศึกษารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
82 ปาริชาติ จิตซื่อ การพัฒนาแนวทางการดูและหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินโดย การเจาะน้ำตาลในเลือด(home monitor) ดูข้อมูล
83 นายสถาพร กล่อมแก้ว การประเมินความเสี่ยงสุขภาพสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านรังสี ดูข้อมูล
84 รัตนา สาธุภาค ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้ ORID Methed & Top Model ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตากล้า ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
85 นางสาวกัญญาภัค ยุบลมล และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านมหาไชย การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ“เพื่อลดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีของชาว ดูข้อมูล
86 นางสาวสุจิตรา วงศ์มีแก้ว ประสิทธิผลของโปรแกรม อสม.เดลิเวอรี่ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ดูข้อมูล
87 สุวีนา พรหมคุณ การพัฒนากระบวนการและทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหนองหว้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
88 น.ส.ศรีนคร ปากหวาน ผลของพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเย็นปี 2561 ดูข้อมูล
89 นส.ศรีนคร ปากหวาน การมีส่วนร่วมของชุมชนและปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ในเขตตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
90 นางจุฑาภรณ์ สารภาค การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงด้วยการจัดการรายกรณีเครือข่ายบริการภูสิงห์ ดูข้อมูล
91 นางสาวจรัสศรี ศรีเวียง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น ตำบลต้นแบบ ลดวัณโรค “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่ายและระบบดูแลรักษา” ดูข้อมูล
92 นางสาวพัชรียา งามจบ นวัตกรรม : โรงเรียนเตรียมพัฒนาการเด็กสี่กลุ่มวัย ๙ , ๑๘ , ๓๐ และ ๔๒ เดือน ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ดูข้อมูล
93 สมสาย ผลศิริ ใบฝรั่ง บอกลา กลิ่นปาก ดูข้อมูล
94 นางสาวสวรรยา ภูมิพันธ์ 3ส. 1พ. เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ภาคีศรีสมเด็จ (3ส. คือ สร้างเสริม ใส่ใจ สานสานใย 1พ. คือ พัฒนาการ) ดูข้อมูล
95 นางสาวดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล การศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนูในประชากรไทย ดูข้อมูล
96 อัจฉรา เอกวงศ์ษา สภาวะทันตสุขภาพและความความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคฟันผุในฟันกรามน้ำนมซี่ที่สองกับฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งที่อยู่ติดกันในช่องปากในเด็กประถมศึกษา อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ดูข้อมูล
97 นางมลุลี แสนใจ กระบวนการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB กรณีศึกษา ในบริบทเขตสุขภาพที่ 10 ดูข้อมูล
98 นางสาววิภาวิน โมสูงเนิน การพัฒนาชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ ดูข้อมูล
99 ศิรินันท์ กิ่งวิชิต การพัฒนากระบวนการส่งเสริมทันตสาธารณสุขเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
100 นางสาวสิริรัตน์ จันทร์สด พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาโด ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
101 นายสุวัฒนพงษ์ ศรีบุดดา ระดับเสียงรบกวนในชุมชนเมืองมหาสารคาม ดูข้อมูล
102 นางชุติมา ภูบาลกระแสร์ การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
103 นางภัสมร ดีมาก รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านหนองหน่อง ดูข้อมูล
104 นายสมบูรณ์ แนวมั่น การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองสู่ความเป็นเลิศ ดูข้อมูล
105 นายสมบูรณ์ แนวมั่น การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในกลุ่ม Teenage pregnancy แบบมืออาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
106 ละมัย วรรณจักร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดูข้อมูล
107 ทศพล ศรีชัยชิต ผลลัพธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Green and Clean Hospital รพ.สต.บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
108 นางสาวนิวิลดาน ปาทาน การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
109 ไหมแก้ว ผาริบุตร การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ป่วยและภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
110 กฤชคฑา วสัตย์ คัดแยกขยะให้ดีๆมีการควบคุมสม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณขยะติดเชื้อ ดูข้อมูล
111 รัชฎา พรหมจอม สมุดมหัศจรรย์ฟันสะอาด ดูข้อมูล
112 นางสาวสาวิตรี วิเศษดี พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตามา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
113 นางสาวพิไลลักษณ์ ธรรมบุตร ผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เลี้ยงดูโดย ปู่ ย่า ตา ยาย ดูข้อมูล
114 ณัฐนี ภูมิพันธ์ ผลของการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดการติดเชื้อซ้ำในผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
115 ระพีพันธ์ วงศ์สิทธิ์ ความรู้การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน และการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างหมู่บ้านที่มีอุบัติการณ์ของโรคต่ำและสูง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
116 นางนราพร สกุลนอก หัวใจดวงเล็กในหัวใจดวงใหญ่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ดูข้อมูล
117 นางปริณดา กิตติธรรมโอภาส ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทสี Green ที่มาตรวจนอกเวลาราชการ ณ.อาคารสีเขียว ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.คำชะอี ดูข้อมูล
118 นางพรรณพิศ เสียงล้ำ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเชิงประจักษ์การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง(CAPD) ดูข้อมูล
119 อนุรักษ์ สายสุข ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ. 2ส. ต่อภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเหล็ก ดูข้อมูล
120 นายจันที อินทวรรณ ไม้ปิงปอง ดูข้อมูล
121 นางสาวแสงดาว วงศ์กระโซ่ การให้ข้อมูลทั่วไปแก่ผู้รับบริการขณะนอนโรงพยาบาล ดูข้อมูล
122 อัญชรี ทองผา รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ดูข้อมูล
123 นางสาวพัชราพรรณ วงศ์อามาตย์ การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
124 นายรัชชานนท์ คำหล้าแก้ว แนวทางจัดการขยะโดยชุมชนบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราชจ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
125 ยุรนันท์ เทพา รูปแบบของการปรับเปลี่ยนความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดูข้อมูล
126 นายชวลิต จันคลัง ผลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพบ้านเรา โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
127 นางช่อลัดดา โสชมภู นวัตกรรม Model Nongwang Aging การดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อในชุมชน ดูข้อมูล
128 นางสาวอนุตร์ธิดา ศรีศักดิ์นอก การพัฒนาโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมในมารดาหลังคลอด รพ.บรบือ ดูข้อมูล
129 ประภัสสร วงศ์ปัน ประสิทธิผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดูข้อมูล
130 นายศุภสร คำภูเวียง การประเมินผลการดูแลสุขภาพของตนเองของบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยกิจกรรม “พิชิตภูกระดึง” ดูข้อมูล
131 นางสาวเรณู อินต๊ะพันธุ์ รูปแบบการจัดการขยะของผู้ป่วยวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
132 นคัมยภรณ์ ชูชาติ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในค่ายครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
133 กลมลี แสนบุดดา ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดต่อระดับความวิตกกังวลของผู้มารับบริการผ่าตัดทำหมันหญิง ในโรงพยาบาลห้วยเม็ก ดูข้อมูล
134 นางสาวอภัสรา มาตยาคุณ ผ ผ้าขาวม้าสิบสองเดือน เตือนภัยวันหมดอายุ ดูข้อมูล
135 นางเพ็ญศิริ กุลมงคลสวัสดิ์ : พัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาและฝังยาคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
136 นางคำใหม่ สุขุนา การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ รพ.บรบือ ดูข้อมูล
137 พันจ่าโทคุณากร เจียมใจ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดูข้อมูล
138 นายชนะชัย ศรีชัยปัญหา การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็ก 3-5 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
139 นางคำตัน ปินะโต การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสาคาม ดูข้อมูล
140 นางสาวพิไลลักษณ์ ธรรมบุตร ผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เลี้ยงดูโดย ปู่ ย่า ตา ยาย ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกยูงทอง ดูข้อมูล
141 นางรำไพ เกตุจิระโชติ ป้องกันการคลอดติดไหล่ด้วยตาข่ายดักจับ 3 ชั้น ดูข้อมูล
142 นางสาวมัณฑนา กลมเกลียว การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูข้อมูล
143 นางนีรนุช เทียงทำ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ด้วยการจัดการค่ากลาง โดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่นนาภู อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
144 นางอัญชุลี ทองภูบาล การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ในบริบทเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
145 นางอัจราพร เฮล์มสไตร์ด ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
146 นางจิตรา สุวรรณพันธ์ การสอบสวนกรณีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
147 นางนันทกา คำวิสิทธิ์ การดำเนินงานกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
148 นางสาวจรีพร รัตนวงษา ผลของการออกกำลังกายด้วยท่าบริหาร 7 ท่า ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในคลินิกไตวายโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ดูข้อมูล
149 แพรวพรรณ ศรีไตรเฮือง ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของปอดด้วยการออกกำลังกายที่ เหมาะสมและการเป่าขวดน้ำประยุกต์ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
150 นางสาวเบญจมาภรณ์ สีพิมพ์ ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่บ้านต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ ดูข้อมูล
151 นางสาวนีรชญานุตม์ พลศักดิ์เดช การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยก่อนเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดูข้อมูล
152 นาง ทองเพชร ยะสะกะ ประสิทธิผลของการสอนสุขศึกษาที่มีต่อความรู้ในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
153 นางนัทธ์หทัย สุวรรณไขศรี ประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแบบมีเป้าหมาย ต่อการตัดสินใจ ฝังยาคุมกำเนิดของมารดา วัยรุ่นหลังคลอดและหลังแท้ง ในหอผู้ป่วยสามัญ สูติ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
154 นางจันทรา สุวรรณธาร บุหรี่เลิกได้ ถ้าใจพร้อม ดูข้อมูล
155 นายธรรมนูญ สุขน้อย ด้าย 9 สี ช่วยชีวิต ดูข้อมูล
156 สุพรรษา อังกาบ การลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในคลินิกอดบุหรี่ ดูข้อมูล