รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 พท.สมชาย จันทรัตน์ กระดานไม้ออกกำลังกายและบริหารร่างกาย Three in one ดูข้อมูล
2 นางสาวสุภาวดี วงศ์วาท ราวฝึกเดินส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Walking Mobile ดูข้อมูล
3 นางสาวรุ่งนภา สิงห์โคกกรวด โมเดลฟันผุ ดูข้อมูล
4 นางสาวรวิวรรณ โกมลศรี หน้ากากลดความหวาดกลัว ดูข้อมูล
5 นายธัชพงศ์ สืบศรี เก้าอี้หรรษานำพาชีวิตยั่งยืน ดูข้อมูล
6 นางกชนิภา นราพินิจ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Aurasma เพื่อสร้าง Augmented reality ด้านสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ : AARH ดูข้อมูล
7 นายกฤษฎ เจริญสุข ที่พักมูลฝอยอันตรายเคลื่อนที่ ดูข้อมูล
8 นาย จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร หุ่นจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริง ใช้ฝึกตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
9 กิตติยา ฟ้าเลื่อน โมเดลฟันสอนน้องป้องกันฟันผุ ดูข้อมูล
10 อุทุมพร ลาธุลี การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ถุงทรายมหัศจรรย์ ซีซั่น 2 ดูข้อมูล
11 มณีรัตน์ แก้วพวง Application สำรวจลูกน้ำยุงลาย อสม. (BI Online App.) ดูข้อมูล
12 นางกานต์ชนิต เทอดโยธิน ผ้าอ้อมออแกนิกกระดาษสา ดูข้อมูล
13 นายวันเฉลิม ฤทธิมนต์ เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ดูข้อมูล
14 นางสาวลักขณา สายเนตร นางสาวลักขณา สายเนตร ดูข้อมูล
15 นายกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ บัตรนัดทันตกรรม “ฟันดีเริ่มที่แม่” ดูข้อมูล
16 นางสาวหทัยรัตน์ ตันติพิศาลพงศ์ VachiraPhuket - Neck seal ดูข้อมูล
17 ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ ชุดนวัตกรรม ChOPA & ChiPA Game (ชุดนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนและเด็กวัยเรียน) ดูข้อมูล
18 นายทวีศักดิ์ ตรีภพ นวัตกรรมเซียมซีฟันดีนะออเจ้า ดูข้อมูล
19 นางนภาพร ภมร หนังสือคู่มือการดูแลผู้ป่วยมีชีวิต ดูข้อมูล
20 นางนภาพร ภมร Recycle Plastic ดูข้อมูล
21 นางรัชนี สำเภา นวัตกรรม “ฟันยักษ์ สื่อรักษ์ พาเพลิน” ดูข้อมูล
22 ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข์ ส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปะพื้นบ้าน สืบสานเพลงบอก ดูข้อมูล
23 นางสาวพัชราพร เขตบรรจง ปูนแดงกำจัดยุงลาย ดูข้อมูล
24 นส.ยุภาวดี เชื้อโท ตราประทับช่วยจำ ดูข้อมูล
25 นายธนาธร สายทรัพย์ บทเพลงสุขภาพ ผ่านเสียงตามสาย เพื่อไทฆ้องชัยมีสุขภาพดี ดูข้อมูล
26 นางศิริภรณ์ บริสุทธิ์ บัตรสีจราจร“พี่มดน้อยหน่อยคอยเตือนแม่พาน้อง...............ไปหาหมอฟัน” ดูข้อมูล
27 นางเสาวลักษณ์ ภิญญาคง เศษผ้ามหัศจรรย์ ดูข้อมูล
28 นางสาวธนวรรณ นาคปั้น แปรงสีฟันช่วยเหลือผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ดูข้อมูล
29 นางสาวรูซีดา เซ็งมาดี “มองปุ๊บ รู้ปั๊บ จับใส่ได้พอดี” ดูข้อมูล
30 นางอรปรียา วรรณมุนินทร์ เต้านมสื่อรักษ์ เฝ้ามะเร็ง ดูข้อมูล
31 นายธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ์ “ปฏิทินเตือนใจ ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม” ดูข้อมูล
32 สุจิตรา สุกใส ล้อหมุน บริหารข้อมือ แขนและไหล่ ดูข้อมูล
33 นางศรีสุมาลย์ ทิพย์ภักดี สิ่งประดิษฐ์พิชิตขยะ ดูข้อมูล
34 สมสาย ผลศิริ ใบฝรั่ง บอกลา กลิ่นปาก ดูข้อมูล
35 สมสาย ผลศิริ นวัตกรรม เดนทอล บิงโกเกมส์ ดูข้อมูล
36 สมสาย ผลศิริ ถุงมือหรรษา (Glove funny tooth ) ดูข้อมูล
37 ผศ.ดร. พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ดูข้อมูล
38 นายสมบูรณ์ แนวมั่น “กราฟจราจรสดใสห่วงใยลูกรัก” ดูข้อมูล
39 นางสาวเพ็ญนภา เศษลือ ผลของการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายต่อมุมการเคลื่อนไหวในท่านั่งของผู้ป่วย หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ดูข้อมูล
40 นางหฤทัย ถ่อเงิน รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
41 นางยุพิน ฝักฝ่าย ชุดการบ้านเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กปฐมวัยช่วงวัย 30 และ ดูข้อมูล
42 จิราภรณ์ คำจุลลา ลดขยะด้วยเชือกฟางสีรุ้ง ดูข้อมูล
43 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญเสนาะ นวัตกรรม โมเดลฟันมหัศจรรย์ ป้องกันโรคปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
44 นางสาวชนม์ปภา ราชสมบัติ วงล้อสี่สีเพื่อเหงือกที่สดใส ดูข้อมูล
45 นายอุดมศักดิ์ มหานิติพงษ์ สื่อเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 2ภาษา ภาษาอีสาน และภาษากลาง ดูข้อมูล
46 นางสิริลักษณ์ นูโพนทอง วงล้อ Slender EDC DPAC 2018 ดูข้อมูล
47 นางมนัสตา สมงาม กะลาปทุมมา ดูข้อมูล
48 ภานุชนาถ คงทน Hand check box ดูข้อมูล
49 เพ็ญนภา พิมพัฒน์ ปฏิทินเตือนกินยาคุมกำเนิด ดูข้อมูล
50 นางสาวสุนิสา อ่อนประชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกล่องดนตรีช่วยหนูน้อยแปรงฟัน รพ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
51 นางสาวธนพร มะธิปิไข โมเดลฟันหรรษา อำเภอบรบือ ดูข้อมูล
52 ทับทิมดำ คำมุงคุณ น้ำดีไม่มีมัน ดูข้อมูล
53 นางธันยรัศมิ์ มงคลสิริภัทร นาฬิกาพลิกตัวเสี่ยงทาย ดูข้อมูล
54 นางสาวปาริชาติ อินทร์นอก มหัศจรรย์ แปรงสีฟันเพื่อผู้พิการ ในเขต ตำบลหน่องม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
55 นางสาวอนงนารถ คำเชียง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไฟฉายตรวจฟันผุในเด็กวัยเรียน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
56 นางจุฑารัตน์ บุญทา ผ้าคลุมมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
57 นางสาววนาลัย สำราญเริญ ชุดแปรงฟันสำหรับผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
58 นางสาวกมลทิพย์ รัชอินทร์ การเปรียบเทียบการลดความวิตกกังวล ระหว่างการใช้ดนตรีบำบัด และไม่ใช้ดนตรีบำบัดในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
59 นางสาวสุภาวดี ผิวขำ ประสิทธิผลของการใช้ผ้านุ่มปูเตียง เพื่อการแก้ปัญหาการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกระดูก สะโพกหักที่ได้รับการรักษาโดยการดึงถ่วงน้ำหนักทางผิวหนัง ดูข้อมูล