รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 พท.สมชาย จันทรัตน์ กระดานไม้ออกกำลังกายและบริหารร่างกาย Three in one ดูข้อมูล
2 นางสาวสุภาวดี วงศ์วาท ราวฝึกเดินส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Walking Mobile ดูข้อมูล
3 นางสาวรุ่งนภา สิงห์โคกกรวด โมเดลฟันผุ ดูข้อมูล
4 นางสาวรวิวรรณ โกมลศรี หน้ากากลดความหวาดกลัว ดูข้อมูล