รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางศศิชล หงษ์ไทย ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
2 พท.สมชาย จันทรัตน์ กระดานไม้ออกกำลังกายและบริหารร่างกาย Three in one ดูข้อมูล
3 นางสาวสุภาวดี วงศ์วาท ราวฝึกเดินส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Walking Mobile ดูข้อมูล
4 นายเอกภาพ สว่างภักดิ์ ผลของโปรแกรมกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากและหมากฝรั่งเลิกบุหรี่ต่อการเลิกบุหรี่และสมรรถนะของปอด ดูข้อมูล
5 นางสาวสุประวีณ์ วิภูศิริ ผลของการให้สุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
6 นางเกศินี สิงห์คำ การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
7 นางสาวรุ่งนภา สิงห์โคกกรวด โมเดลฟันผุ ดูข้อมูล
8 นางสาวรวิวรรณ โกมลศรี หน้ากากลดความหวาดกลัว ดูข้อมูล
9 นางสาวปาริดา บุญนาค คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดูข้อมูล
10 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ การจัดการสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเขตสุขภาพที่ 2 ดูข้อมูล
11 นายอรุณ หล้าอูบ ความชุกของพยาธิลำไส้และพยาธิใบไม้ตับในนักเรียน พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ดูข้อมูล