รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health promotion and environmental health)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางศศิชล หงษ์ไทย ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 3 ดูข้อมูล
2 พท.สมชาย จันทรัตน์ กระดานไม้ออกกำลังกายและบริหารร่างกาย Three in one ดูข้อมูล
3 นางสาวสุภาวดี วงศ์วาท ราวฝึกเดินส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Walking Mobile ดูข้อมูล
4 นายเอกภาพ สว่างภักดิ์ ผลของโปรแกรมกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้น้ำยาบ้วนปากและหมากฝรั่งเลิกบุหรี่ต่อการเลิกบุหรี่และสมรรถนะของปอด ดูข้อมูล
5 นางสาวสุประวีณ์ วิภูศิริ ผลของการให้สุขศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
6 นางเกศินี สิงห์คำ การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0-5 ปี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
7 นางสาวรุ่งนภา สิงห์โคกกรวด โมเดลฟันผุ ดูข้อมูล
8 นางสาวรวิวรรณ โกมลศรี หน้ากากลดความหวาดกลัว ดูข้อมูล
9 นางสาวปาริดา บุญนาค คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดูข้อมูล
10 นายนิพนธ์ เสียงเพราะ การจัดการสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเขตสุขภาพที่ 2 ดูข้อมูล
11 นายอรุณ หล้าอูบ ความชุกของพยาธิลำไส้และพยาธิใบไม้ตับในนักเรียน พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ดูข้อมูล
12 นางสาวนิภา เชื้อทอง การประยุกต์โปรแกรม DPAC เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี ดูข้อมูล
13 นางสาวนันธิยา เศษณะเวศ สภาวะสุขภาพช่องปากกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
14 ดร.สันติ เกิดทองทวี การปนเปื้อนและการกระจายตัวของตะกั่วในดิน และหญ้านกสีชมพู บริเวณใกล้เคียงโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
15 นางสาวนันทพร สังฆนิตย์ ผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
16 นางสาวคุณญา คลังทอง การพัฒนารูปแบบการมีเด็กส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากก่อนวัยเรียนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 ดูข้อมูล
17 นางสาวหทัยรัตน์ กุศลเบญจกุล ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของผู้นำครอบครัวตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
18 วิยะดา แซ่เตีย ภัยอันตรายเงียบ...สารตะกั่วในสีของเครื่องเล่นของเด็ก ดูข้อมูล
19 นางสาว กรรณิการ์ เจริญจิตร การสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยและปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กจังหวัดปทุมธานี ปี 2560 ดูข้อมูล
20 นายธัชพงศ์ สืบศรี เก้าอี้หรรษานำพาชีวิตยั่งยืน ดูข้อมูล
21 นางสาวรติรส ตะโกพร พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในบ้านเรือน กรณีศึกษา อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูล
22 นางกชนิภา นราพินิจ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Aurasma เพื่อสร้าง Augmented reality ด้านสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ : AARH ดูข้อมูล
23 นายสมคิด พรหมทา จุลลินทรีย์สังเคราะห์แสง สีแดงแรงฤทธิ์ เพิ่มผลผลิต ขจัดมลพิษพาชีวิตสดใส ดูข้อมูล
24 สุวรรณ บุญศรีภูมิ ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม ที่มีต่อเจตคติการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง ดูข้อมูล
25 นางอุฬาริน พรกระแส ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดทางโภชนาการและสมรรถภาพทางร่างกายของบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ดูข้อมูล
26 นางชาลิสา นันทสันติ ฟื้นฟูด้วยใจ ห่างไกลพิการ ดูข้อมูล
27 นางสาวชุติมา บุญขวาง แนวโน้มภาวะสุขภาพของบุคลากรกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ ดูข้อมูล
28 นางกฤษฎาภรณ์ สมมุติ สื่อ Line ทักทายเยี่ยมบ้าน ดูข้อมูล
29 ไฉไล ช่างดำ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรองในการกำจัดไข่พยาธิไส้เดือน ดูข้อมูล
30 นายกฤษฎ เจริญสุข ที่พักมูลฝอยอันตรายเคลื่อนที่ ดูข้อมูล
31 นางสาวโศจิรัตน์ บุษชะบา การพัฒนาคุณภาพการแปรงฟันของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูล
32 นางสาวสุวคนธ์ เหล่าราช การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้วัณโรคในชุมชนอำเภอนาดูน ดูข้อมูล
33 นาย จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร หุ่นจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริง ใช้ฝึกตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
34 กิตติยา ฟ้าเลื่อน โมเดลฟันสอนน้องป้องกันฟันผุ ดูข้อมูล
35 อุทุมพร ลาธุลี การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ถุงทรายมหัศจรรย์ ซีซั่น 2 ดูข้อมูล
36 อุทุมพร ลาธุลี ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ที่บ้านกับการรับรู้อาการปวดข้อเข่าของผู้มีปัญหา โรคข้อเข่าเสื่อม ในตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
37 มณีรัตน์ แก้วพวง Application สำรวจลูกน้ำยุงลาย อสม. (BI Online App.) ดูข้อมูล
38 นายสาธนิตย์ ทองหนูนุ้ย รวมพลังลดดัชนีมวลกาย เพื่อห่างไกลภาวะอ้วนลงพุง ชุมชนบ้านโคกทราย หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดูข้อมูล
39 นางสาวนาริน ไชยโย การสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทันตสุขภาพเด็ก 3-5 ปี กลุ่มผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน กรณีศึกษา : ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
40 นางจงรักษ์ ใจจันทร์ การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการ 1A4C ในบริบทของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
41 นางสาวกรรณิการ์ กันทะกาลัง รูปแบบการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่สูง(ชนเผ่าเมี้ยน ชนพื้นเมือง) ดูข้อมูล
42 นางสาวสันต์ฤทัย สิทธิโน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาในชนเผ่าเมี้ยน เผ่าม้ง คนพื้นเมือง ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
43 นางสุภาพร ป้อฝั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลส้านในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
44 เกรียงไกร ไชยพิมพ์ การบริหารจัดการน้ำอุปโภคเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
45 นายพงศธร บุญประสิทธิ์ ศึกษาผลการออกกำลังกายแบบกลุ่มเพื่ออาการลดปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ดูข้อมูล
46 ภัทราพร กาเผือก การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ คปสอ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดูข้อมูล
47 นายภฤศ แกมคำ รูปแบบการพัฒนากระบวนการค้นหา ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (ภักดีโมเดล) ดูข้อมูล
48 พงษ์ศักดิ์ ตักเตือน เครือข่ายส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนในครัวเรือนกับการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชนเผ่าม้ง กรณีศึกษาหมู่บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
49 สมพงษ์ โมราฤทธิ์ ภาวะเปราะบางและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดูข้อมูล
50 นางสาวพัฒนา สมาธิ โครงการวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูล
51 นางกานต์ชนิต เทอดโยธิน ผ้าอ้อมออแกนิกกระดาษสา ดูข้อมูล
52 นางพัชรี เกษเกษม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดูข้อมูล
53 นางสาวปิยธิดา พริ้งกระโทก ผลการศึกษาพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกสตรีอายุ 30-60 ปี ดูข้อมูล
54 พิทักษ์พงษ์ พรรณพราว พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสุราโดยภาคีเครือข่ายอําเภอนาดูน ดูข้อมูล
55 นายวันเฉลิม ฤทธิมนต์ เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ดูข้อมูล
56 นางสาวจินตนา รัตนวิฑูรย์ การพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์กลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะในเขตพื้นที่ภูเขาสูง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการเข้าถึงบริการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพ ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
57 นางสาวลักขณา สายเนตร นางสาวลักขณา สายเนตร ดูข้อมูล
58 ปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี การศึกษาความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
59 กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์ การจัดการความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ดูข้อมูล
60 นางพัชรา เทียกโฮม การพัฒนาอย่างต่อเนื่องการปลูกผักสวนครัวโรงพยาบาลโพนทราย ดูข้อมูล
61 นายวิทวัส อินเสียน ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการป้องกันและลดผลกระทบทางสุขภาพ จากปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ดูข้อมูล
62 น.ส.ญาดา เชษฐ์ศุทธยางกูร การเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมสุขศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยหินฝน ดูข้อมูล
63 นางสุกัญญา ไผทโสภณ ความรู้ การรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันสารหนูมิให้เข้าสู่ร่างกายกับปริมาณสารหนูในปัสสาวะของประชาชน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
64 กฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ ในเขตอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
65 นายกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ บัตรนัดทันตกรรม “ฟันดีเริ่มที่แม่” ดูข้อมูล
66 นางสาวชัญญาภัค จันทะดวง การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม น้อมนำความพอเพียง ยา ๙ เม็ด ดูข้อมูล
67 ระพีพร ฉายห้อง การพัฒนารูปแบบการการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์และเด็ก0-5 ปี ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนชาวเขาเผ่าลัวะตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
68 นางสาวเบญจมาภรณ์ สีพิมพ์ ผลของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองต่อสภาวะของมือและความสามารถทางกายของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ดูข้อมูล
69 นางไอยริษา เสาร์ศิริ การพัฒนาระบบขับเคลื่อนตำบลLTCโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนภายใต้เครือข่ายตำบลสุขภาวะ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
70 นางสาวหทัยรัตน์ ตันติพิศาลพงศ์ VachiraPhuket - Neck seal ดูข้อมูล
71 นางอัญชุลี ทองภูบาล การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ในบริบทของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
72 นางกฤตพร หงษ์ศิลา การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่เชิงรุก ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
73 นางสาวภาวินี รัตนางาม แนวทางการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบกังหันสุขภาพ(Healthy Mill Model) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
74 ยุพา ชัยเพ็ชร พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนในเขตบริการสุขภาพที่ 6 ดูข้อมูล
75 นางสาวจุฑารัตน์ กุโบลา การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการเด็ก 0 - 5 ปี ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
76 นางสาวศิริรดา ผางพันธ์ การส่งเสริมทางด้านโภชนาการของพระภิกษุสามเณร กรณีศึกษา : ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
77 ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชน์ ชุดนวัตกรรม ChOPA & ChiPA Game (ชุดนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนและเด็กวัยเรียน) ดูข้อมูล
78 นายสราวุธ วิชาพูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีเขียว ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ลดภาวะโลกร้อน ดูข้อมูล
79 นายธีรพงศ์ มุทาไร การรับรู้ต่อการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน บ้านโคกกลาง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ดูข้อมูล
80 นายธีรพงศ์ มุทาไร ผลของการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษา ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ดูข้อมูล
81 นางสาวปรีดาพร พึ่งเจริญ ผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนบ้านศรีเจริญ ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
82 นางเกศราพร แก้วลาย การพัฒนารูปแบบอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
83 นางสาวฐิติชญา บุรีรัตน์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 – 70 ปี ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
84 นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กกับภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ดูข้อมูล
85 นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ การเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านของผู้สูงอายุ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
86 นางอาตีก๊ะ แก้วดำรงชัย เสริมพลังความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับโต๊ะบีแด ดูข้อมูล
87 นายไพศาล แซ่จ้อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (STEMI/NSTEMI) ในอำเภอสายบุรี ดูข้อมูล
88 นางสาวจารุตา ศรีแก้ว หายห่วง เพราะห่วงหาย คุณทำได้ ด้วย DPAC ดูข้อมูล
89 นาชุติมา ภูบาลกระแสร์ อุ่นใจ ใกล้กาย คลายปวด ดูข้อมูล
90 นางฐิตาภร วงศ์ถิรกุล การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนต่อการเพิ่มอัตราการฝากครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์ ในพื้นที่ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
91 นางสุรีพร พงษ์ภาเพ็งเจริญ หน้ากากสมวัย ดูข้อมูล
92 นายทวีศักดิ์ ตรีภพ การพัฒนารูปแบบการให้ทันตสุขศึกษาโดยการแปรงฟันแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
93 นายทวีศักดิ์ ตรีภพ นวัตกรรมเซียมซีฟันดีนะออเจ้า ดูข้อมูล
94 ประทิน วิญญรัตน์ ผลของโปรแกรม DPAC บูรณาการต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ของผู้สูงอายุที่รับริการ ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ดูข้อมูล
95 นางสาวบุษยา ดำคำ ผลของการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดูข้อมูล
96 นางสาวอุบล ประทีป กระเป๋าความรู้ ฟ.ฟัน ดูข้อมูล
97 นางนันทกา คำวิสิทธิ์ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
98 นางสาวหทัยรัตน์ ตันติพิศาลพงศ์ การเข้าถึงการรักษาโรคน้ำหนีบของชาวไทยใหม่ ด้วยออกซิเจนแรงดันสูง ในจังหวัดภูเก็ต ดูข้อมูล
99 นายสุระพล นามวงค์ การศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ดูข้อมูล
100 นางอุทัย ศรชัย การศึกษาภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพริกตำบลตาโกน ดูข้อมูล
101 นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ดูข้อมูล
102 นางนภาพร ภมร หนังสือคู่มือการดูแลผู้ป่วยมีชีวิต ดูข้อมูล
103 นางนภาพร ภมร Recycle Plastic ดูข้อมูล
104 นางรัชนี สำเภา นวัตกรรม “ฟันยักษ์ สื่อรักษ์ พาเพลิน” ดูข้อมูล
105 นายกิตณัฏฐกร คำแก้ว รูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน : กรณีศึกษา บ้านพงสะตือหมู่ที่6และหมู่ที่7 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
106 ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข์ ส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปะพื้นบ้าน สืบสานเพลงบอก ดูข้อมูล
107 สันติ อุทรังษ์ สถานการณ์และการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับของชนพื้นเมืองเผ่าภูไท อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
108 กชกนกพรรณ จันทคุตโต ท่อฟันปลา: นวัตกรรมล้างถาดสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูล
109 นางนภาพร กันธิยะ ผลลัพธ์การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลกุมภวาปี ดูข้อมูล
110 นายสุเมธ ปูลา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
111 นางสุปราณี เมืองโคตร การใช้กระบวนการ 5A เพื่อปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในคลินิกบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุม ดูข้อมูล
112 นางสาวศศิภรณ์ สารแสง การศึกษาผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
113 ธนกฤต เศรษฐศรี สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ออกแบบร่วมกัน สรรค์สร้างคุณค่า ดูข้อมูล
114 นางสาวปรียาภัทร์ ศรีสวัสดิ์ การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โดยครอบครัวและชุมชน ดูข้อมูล
115 อุธาทิพย์ นักธรรม รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในการป้องกันฟันผุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกมลาไสย ดูข้อมูล
116 นายเรืองยศ บุญภักดี การปนเปื้อนของแมงกานีส ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว สารหนู ในแหล่งน้ำผิวดินและประปาหมู่บ้านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
117 จริยา อินทรรัศมี การสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน/ภายนอกบ้านและการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ: ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ดูข้อมูล
118 พิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐ ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารและสินค้าจาก “ ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม ” ดูข้อมูล
119 นางพิศมัย ศรีริรมย์ พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยลูกฮัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธรักษา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
120 นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น ชุดการเรียนรู้เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของเยาวชน ดูข้อมูล
121 สมพงษ์ หามวงค์ การใช้มะกรูดผสมเหล้าขาวร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อลดอาการปวดเข่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
122 นางกฤตพร หงษ์ศิลา ความเชื่อด้านสุขภาพที่มีผลต่อการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี กลุ่มเป้าหมายพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
123 นางสาวสุกัลยา อัดโดดดร นวัตกรรมรั้วล้อมสะอาดด้วยสมุดเช็คอิน 3 สี ดูข้อมูล
124 นางสาวพัชราพร เขตบรรจง ปูนแดงกำจัดยุงลาย ดูข้อมูล
125 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญเสนาะ นวัตกรรม แปรงติดดาว ดูข้อมูล
126 นส.ยุภาวดี เชื้อโท ตราประทับช่วยจำ ดูข้อมูล
127 นางเสาวลักษณ์ คำหลอม ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกระดูกและข้อของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
128 นายสกลวรรธน์ นะนวน การพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยง ด้านอุบัติเหตุชุมชน ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูล
129 นายธนาธร สายทรัพย์ บทเพลงสุขภาพ ผ่านเสียงตามสาย เพื่อไทฆ้องชัยมีสุขภาพดี ดูข้อมูล
130 นางคัมภีรพรรณ อัตธิปะ รูปแบบการติดตามให้เด็กเข้ารับการตรวจพัฒนาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อย ดูข้อมูล
131 ภัคนันท์ เรืองช่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินด้วยโปรแกรม "ChOPA & ChiPA Games โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ดูข้อมูล
132 นายสกลวรรธน์ นะนวน รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูล
133 สุพจน์ ชำนาญไพร การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับปริมาณฟลูออไรด์สูงจากน้ำบริโภค ดูข้อมูล
134 ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
135 นางสาวศุภักษร ชมเมิน ผลการติดตาม เฝ้าระวังเด็กที่พัฒนาการเสี่ยงล่าช้า เขตอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
136 นายแดนชัย ชอบจิตร แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยใช้ปัญหาขยะเป็นกรณีศึกษาบ้านต๋อมดง หมู่ 6 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
137 นางอัมพร ยานะ แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ดูข้อมูล
138 อัจฉรา ภูคำศักดิ์ การป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็ก 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
139 นายชวลิต จันคลัง ผลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพบ้านเรา โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
140 นางปวีณา บุญเพ็ชร พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ดูข้อมูล
141 น.ส.อภิชญา อารีเอื้อ การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบบูรณาการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
142 ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน IFG ระหว่างกลุ่ม DPAC plus และ Routine Practice คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดูข้อมูล
143 นางปาจรีย์ คุณเวียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม ดูข้อมูล
144 พัชราพรรณ วงศ์อามาตย์ การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
145 นางกันยา แย้มพยุง การประเมินผลการดำเนินงานโครงการตำบลบูรณาการเพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก 0 – 5 ปี ด้วยการจัดการค่ากลาง ดูข้อมูล
146 นางศิริภรณ์ บริสุทธิ์ “รณรงค์ดื่มน้ำเปล่าเซาน้ำหวาน พาลูกหลานทานผักริมรั้วปลอดภัยไร้สาร” (DHS111 &No Sweet) ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดูข้อมูล
147 นางศิริภรณ์ บริสุทธิ์ บัตรสีจราจร“พี่มดน้อยหน่อยคอยเตือนแม่พาน้อง...............ไปหาหมอฟัน” ดูข้อมูล
148 นางสายรุ้ง วงศ์ศิริ โรงเรียนของหนู “ขาดแคลน แต่ไม่ขาดรัก” ดูข้อมูล
149 ภัสธิรา อรุณปรีย์ การแปรงฟันแบบแห้งนาน 2 นาทีของเด็กอายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเจ้าท่า ดูข้อมูล
150 นางสาวสุพัตรา คำสุวรรณ “ชวนน้องเล่น พาน้องเล่า” กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 9,18,30,42 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า โดยครอบครัวมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
151 นางรุนนา ใจสุข การพัฒนาแนวทางการให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
152 ธนัฐพงษ์ กาละนิโย พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดูข้อมูล
153 นางสาวลัดดาพร ดาแร่ พัฒนาประสิทธิภาพการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
154 นายจตุพร ดีผาย รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบชุมชนมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
155 น.ส.ลินดา พรหมกสิกร ผลการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
156 นางพัชรินทร์ แสนสุข บัตรสะสมยิ้มสวย ดูข้อมูล
157 วาริศิลป์ บัวเขียว กราฟชีวิต ดูข้อมูล
158 นายอรรคพล ภูผาจิตต์ การศึกษาการจัดการขยะประเภทเศษใบไม้ด้วยรูปแบบ RDF-5 ในชุมขนบ้านทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
159 วาริศิลป์ บัวเขียว ขยะเปลี่ยนแนวคิด ดูข้อมูล
160 นายรัชชานนท์ คำหล้าแก้ว แนวทางจัดการขยะโดยชุมชนบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราชจ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
161 น.ส.อรนุช เปี่ยมอักโข การศึกษารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
162 ปาริชาติ จิตซื่อ การพัฒนาแนวทางการดูและหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินโดย การเจาะน้ำตาลในเลือด(home monitor) ดูข้อมูล
163 นายสถาพร กล่อมแก้ว การประเมินความเสี่ยงสุขภาพสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านรังสี ดูข้อมูล
164 รัตนา สาธุภาค ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้ ORID Methed & Top Model ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง เขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตากล้า ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
165 นางสาวธิมาภรณ์ คูณพงษ์ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
166 นางสาวรุจระวี โคสารคุณ การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงชุมชนบัวงาม โดย บัวงามบัดดี้โมเดล (Boungam Buddy Model) ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
167 นางสาวสกาวรัตน์ ตียาพันธ์ ศึกษาประสิทธิผลการใช้สารซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในการหยุดยั้งการลุกลามฟันน้ำนมผุ ในกลุ่มเด็ก 2-5 ปี เขตพื้นที่ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
168 นางสาวกัญญาภัค ยุบลมล และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านมหาไชย การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ“เพื่อลดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีของชาว ดูข้อมูล
169 นางสาวสุจิตรา วงศ์มีแก้ว ประสิทธิผลของโปรแกรม อสม.เดลิเวอรี่ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ดูข้อมูล
170 สุวีนา พรหมคุณ การพัฒนากระบวนการและทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหนองหว้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
171 นางเสาวลักษณ์ ภิญญาคง เศษผ้ามหัศจรรย์ ดูข้อมูล
172 น.ส.ศรีนคร ปากหวาน ผลของพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเย็นปี 2561 ดูข้อมูล
173 นส.ศรีนคร ปากหวาน การมีส่วนร่วมของชุมชนและปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ในเขตตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
174 นางจุฑาภรณ์ สารภาค การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงด้วยการจัดการรายกรณีเครือข่ายบริการภูสิงห์ ดูข้อมูล
175 นางสาวธนวรรณ นาคปั้น แปรงสีฟันช่วยเหลือผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ดูข้อมูล
176 นางสาวรูซีดา เซ็งมาดี “มองปุ๊บ รู้ปั๊บ จับใส่ได้พอดี” ดูข้อมูล
177 นางสาวจรัสศรี ศรีเวียง และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมูม่น ตำบลต้นแบบ ลดวัณโรค “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่ายและระบบดูแลรักษา” ดูข้อมูล
178 นางอรปรียา วรรณมุนินทร์ เต้านมสื่อรักษ์ เฝ้ามะเร็ง ดูข้อมูล
179 นายธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ์ “ปฏิทินเตือนใจ ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม” ดูข้อมูล
180 สุจิตรา สุกใส ล้อหมุน บริหารข้อมือ แขนและไหล่ ดูข้อมูล
181 นางสาวชลันดา พิมพ์รส สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ ดูข้อมูล
182 นางสาวพัชรียา งามจบ นวัตกรรม : โรงเรียนเตรียมพัฒนาการเด็กสี่กลุ่มวัย ๙ , ๑๘ , ๓๐ และ ๔๒ เดือน ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ดูข้อมูล
183 นางศรีสุมาลย์ ทิพย์ภักดี สิ่งประดิษฐ์พิชิตขยะ ดูข้อมูล
184 นางวรางคณา บุบผา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกระบวนการ เสริมพลังชุมชน กรณีศึกษา :บ้านกรับพวงเหนือ อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก ดูข้อมูล
185 นางกาญจนาภรณ์ ไกรนรา ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการบริโภคอาหารและการใช้พลังงาน ของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ในโรงเรียนประถมศึกษาเขตเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
186 สมสาย ผลศิริ ใบฝรั่ง บอกลา กลิ่นปาก ดูข้อมูล
187 นางสาวสวรรยา ภูมิพันธ์ 3ส. 1พ. เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ภาคีศรีสมเด็จ (3ส. คือ สร้างเสริม ใส่ใจ สานสานใย 1พ. คือ พัฒนาการ) ดูข้อมูล
188 อโนชา วิปุลากร สถานการณ์ภาวะอ้วนของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงรายและลำปาง ดูข้อมูล
189 ศิริกัลยาณี มีฤทธิ์ ความหลากหลายของยุงในเขตพื้นที่ชานเมือง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูล
190 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและ บริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
191 นางสาวดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล การศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนูในประชากรไทย ดูข้อมูล
192 อัจฉรา เอกวงศ์ษา สภาวะทันตสุขภาพและความความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคฟันผุในฟันกรามน้ำนมซี่ที่สองกับฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งที่อยู่ติดกันในช่องปากในเด็กประถมศึกษา อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ดูข้อมูล
193 บุญถนอม คงอุ่น ชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
194 สมสาย ผลศิริ ใบฝรั่ง บอกลา กลิ่นปาก ดูข้อมูล
195 นางสาวพิกุล ภูถมดี การพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลกมลาไสยให้เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน เอื้อต่อทั้งผู้รับบริการและบุคลากร ตามมาตรฐาน ด้านระบบอาคาร และ ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ดูข้อมูล
196 นางมลุลี แสนใจ กระบวนการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB กรณีศึกษา ในบริบทเขตสุขภาพที่ 10 ดูข้อมูล
197 นางสาวสระบัวลัย ใบชู คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลราษีไศล ดูข้อมูล
198 สมสาย ผลศิริ นวัตกรรม เดนทอล บิงโกเกมส์ ดูข้อมูล
199 สมสาย ผลศิริ ถุงมือหรรษา (Glove funny tooth ) ดูข้อมูล
200 นางสาววิภาวิน โมสูงเนิน การพัฒนาชุดการเรียนรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพ ดูข้อมูล
201 นางสาวนาตยา บัวศิริ ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลือบหลุมร่องฟันกับการเกิดโรคฟันผุในฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็ก ป. 6 อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ดูข้อมูล
202 นางอวาทิพย์ แว กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพใน จังหวัดชายแดนภาคใต้” ดูข้อมูล
203 ศิรินันท์ กิ่งวิชิต การพัฒนากระบวนการส่งเสริมทันตสาธารณสุขเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
204 นางสาวสิริรัตน์ จันทร์สด พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาโด ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
205 นายสุวัฒนพงษ์ ศรีบุดดา ระดับเสียงรบกวนในชุมชนเมืองมหาสารคาม ดูข้อมูล
206 นางสาวศิริพร พัฒนาราช ผลของโปรแกรมการช่วยเลิกบุหรี่ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของประชาชน จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษา หมู่ 4 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง ดูข้อมูล
207 ยุทธชัย นาดอน นวัตกรรม สะสมลูกปลา ไว้ตามล่าลูกยุงโดยมือปราบตัวน้อย ดูข้อมูล
208 นางชุติมา ภูบาลกระแสร์ การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลเพื่อลดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
209 นางภัสมร ดีมาก รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านหนองหน่อง ดูข้อมูล
210 ลักษิกา เชื้อคำจันทร์ ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของมารดาหลังคลอดต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด ดูข้อมูล
211 ธวัชชัย สีโชติ ความรู้ ทัศนคติlและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเย็น อำเภอเมืองlจังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
212 ผ่องแผ้ว บุตดีวงศ์ ประสบการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร “สาเหตุและแนวทางการป้องกัน”กรณีศึกษาวัยรุ่นในตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
213 พาฝัน เหล่าน้อย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางทันตสุขภาพของผู้ปกครองเด็กอายุ3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
214 ผศ.ดร. พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ดูข้อมูล
215 นายสมบูรณ์ แนวมั่น การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองสู่ความเป็นเลิศ ดูข้อมูล
216 นางสาวชินณพัฒน์ พรมพันธ์ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะการดูแลพฤติกรรมตนเอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
217 นายสมบูรณ์ แนวมั่น การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยในกลุ่ม Teenage pregnancy แบบมืออาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
218 นางสาวอดิษา สังขะทิพย์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
219 นายสมบูรณ์ แนวมั่น “กราฟจราจรสดใสห่วงใยลูกรัก” ดูข้อมูล
220 นายนพคุณ ยรรยงค์ การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่จังหวัดตาก ดูข้อมูล
221 ละมัย วรรณจักร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดูข้อมูล
222 ทศพล ศรีชัยชิต ผลลัพธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Green and Clean Hospital รพ.สต.บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
223 นางสาวเพ็ญนภา เศษลือ ผลของการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายต่อมุมการเคลื่อนไหวในท่านั่งของผู้ป่วย หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ดูข้อมูล
224 ภารดี แสนบุรี การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
225 นางวนิดา ภูประวัน ปัจจัยที่มีความสัมพันธุ์กับการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2500 กรัม ดูข้อมูล
226 นางวิภาวดี หอมทอง การจัดทำแผนเพื่อการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์เขตบริการอำเภอแกดำ ดูข้อมูล
227 นางสาววาสนา บุญยืน การศึกษารูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของน้ำตาล กับการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ดูข้อมูล
228 นางหฤทัย ถ่อเงิน รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
229 นายไพรัตน์ อ้นอินทร์ กระบวนการชวนคนเลิกเหล้า....จากคนหัวใจหินสู่คนหัวใจเพชร ดูข้อมูล
230 นางสาวสายชล ศรีภูโรจน์ การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
231 นางบุญเรียง บัวละคุณ การพัฒนาลานเล่นลานเพลินส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านน้ำเที่ยง-หนองจันทา ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
232 ธิติลักษณ์ พัฒเพ็ง กระบวนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดูข้อมูล
233 นางอัจราพร เฮล์มสไตร์ด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
234 นางสาวนิวิลดาน ปาทาน การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ดูข้อมูล
235 นางยุพิน ฝักฝ่าย ชุดการบ้านเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก เด็กปฐมวัยช่วงวัย 30 และ ดูข้อมูล
236 จิราภรณ์ คำจุลลา ลดขยะด้วยเชือกฟางสีรุ้ง ดูข้อมูล
237 ไหมแก้ว ผาริบุตร การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้ป่วยและภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
238 นายเจริญ หาญปัญจกิจ การจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในการชุมนุมคนหนาแน่น ดูข้อมูล
239 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูล
240 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญเสนาะ นวัตกรรม โมเดลฟันมหัศจรรย์ ป้องกันโรคปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูข้อมูล
241 นางมยุรีย์ ศรีสอาด การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชนตำบลเวียงทอง ดูข้อมูล
242 กฤชคฑา วสัตย์ คัดแยกขยะให้ดีๆมีการควบคุมสม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณขยะติดเชื้อ ดูข้อมูล
243 รัชฎา พรหมจอม สมุดมหัศจรรย์ฟันสะอาด ดูข้อมูล
244 อรุณี ชุนหบดี การรับรู้และพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูง จังหวัดตรัง ดูข้อมูล
245 นางสาวสาวิตรี วิเศษดี พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตามา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
246 นางสาวพิไลลักษณ์ ธรรมบุตร ผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เลี้ยงดูโดย ปู่ ย่า ตา ยาย ดูข้อมูล
247 ณัฐนี ภูมิพันธ์ ผลของการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดการติดเชื้อซ้ำในผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนกุง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
248 นางสาวชนม์ปภา ราชสมบัติ วงล้อสี่สีเพื่อเหงือกที่สดใส ดูข้อมูล
249 ระพีพันธ์ วงศ์สิทธิ์ ความรู้การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน และการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างหมู่บ้านที่มีอุบัติการณ์ของโรคต่ำและสูง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
250 นางนราพร สกุลนอก หัวใจดวงเล็กในหัวใจดวงใหญ่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ดูข้อมูล
251 นางปริณดา กิตติธรรมโอภาส ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจผู้รับบริการประเภทสี Green ที่มาตรวจนอกเวลาราชการ ณ.อาคารสีเขียว ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.คำชะอี ดูข้อมูล
252 นางมยุรีย์ ศรีสอาด เวียงทอง พี่สอนน้องประคองกันไปฝากครรภ์ ดูข้อมูล
253 นางพรรณพิศ เสียงล้ำ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเชิงประจักษ์การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง(CAPD) ดูข้อมูล
254 นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล ผลการตรวจคัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ดูข้อมูล
255 นายอุดมศักดิ์ มหานิติพงษ์ สื่อเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 2ภาษา ภาษาอีสาน และภาษากลาง ดูข้อมูล
256 อนุรักษ์ สายสุข ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ. 2ส. ต่อภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุมเหล็ก ดูข้อมูล
257 นายจันที อินทวรรณ ไม้ปิงปอง ดูข้อมูล
258 นางนีรนุช พลมาตร รูปแบบการพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็ก0–5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
259 นายณัฐพงษ์ บุญมั่ง การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในชุมชน บ้านลาดตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
260 นพรรณ นพเคราะห์ ผลของโปแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโพนทอง อำเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
261 นางสิริลักษณ์ นูโพนทอง วงล้อ Slender EDC DPAC 2018 ดูข้อมูล
262 นางสาวแสงดาว วงศ์กระโซ่ การให้ข้อมูลทั่วไปแก่ผู้รับบริการขณะนอนโรงพยาบาล ดูข้อมูล
263 นางสาวอรุณรัตน์ บานแบ่ง การจัดการทิ้งขยะให้ถูกประเภท ดูข้อมูล
264 นางวัฒนา สว่างศรี การพัฒนารูปแบบการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
265 นางสุกานดา พัดพาดี การศึกษามลพิษอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย ดูข้อมูล
266 นางนีรนุช พลมาตร รูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
267 นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล ปัญหาการคุ้มครองสุขภาพ กรณีเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพประชาชนตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดูข้อมูล
268 อัญชรี ทองผา รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงต่อการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ดูข้อมูล
269 นางมนัสตา สมงาม กะลาปทุมมา ดูข้อมูล
270 นางวันเพ็ญ ปะธิเก การพัฒนาแนวทางการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ในชุมชนและในสถานบริการแบบภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ดูข้อมูล
271 นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล ผลการตรวจคัดกรองหาพาหะโรคธาลัสซีเมียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ดูข้อมูล
272 นางสาวพัชราพรรณ วงศ์อามาตย์ การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชน บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
273 นายรัชชานนท์ คำหล้าแก้ว แนวทางจัดการขยะโดยชุมชนบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราชจ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
274 ยุรนันท์ เทพา รูปแบบของการปรับเปลี่ยนความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดูข้อมูล
275 นายชวลิต จันคลัง ผลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพบ้านเรา โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
276 ภานุชนาถ คงทน Hand check box ดูข้อมูล
277 นางช่อลัดดา โสชมภู นวัตกรรม Model Nongwang Aging การดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อในชุมชน ดูข้อมูล
278 นางสาวอนุตร์ธิดา ศรีศักดิ์นอก การพัฒนาโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมในมารดาหลังคลอด รพ.บรบือ ดูข้อมูล
279 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูล
280 ประภัสสร วงศ์ปัน ประสิทธิผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดูข้อมูล
281 เพ็ญนภา พิมพัฒน์ ปฏิทินเตือนกินยาคุมกำเนิด ดูข้อมูล
282 นางสาวสุนิสา อ่อนประชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกล่องดนตรีช่วยหนูน้อยแปรงฟัน รพ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
283 นางสาวธนพร มะธิปิไข โมเดลฟันหรรษา อำเภอบรบือ ดูข้อมูล
284 นางสาวภัสสร ผิวสุวรรณ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันแท้ผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ดูข้อมูล
285 ทับทิมดำ คำมุงคุณ น้ำดีไม่มีมัน ดูข้อมูล
286 นางปรียาวี โสที ผลของการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รพ.สต.โคกหินแฮ่ ดูข้อมูล
287 นางธันยรัศมิ์ มงคลสิริภัทร นาฬิกาพลิกตัวเสี่ยงทาย ดูข้อมูล
288 นายศุภสร คำภูเวียง การประเมินผลการดูแลสุขภาพของตนเองของบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยกิจกรรม “พิชิตภูกระดึง” ดูข้อมูล
289 นางสาวเรณู อินต๊ะพันธุ์ รูปแบบการจัดการขยะของผู้ป่วยวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
290 นางปรียาวี โสที ผลของการพัฒนารูปแบบการให้ยาเสริมธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน ดูข้อมูล
291 นคัมยภรณ์ ชูชาติ ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในค่ายครอบครัวสุขภาพดีวิถีธรรม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
292 กลมลี แสนบุดดา ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดต่อระดับความวิตกกังวลของผู้มารับบริการผ่าตัดทำหมันหญิง ในโรงพยาบาลห้วยเม็ก ดูข้อมูล
293 นางสาวปาริชาติ อินทร์นอก มหัศจรรย์ แปรงสีฟันเพื่อผู้พิการ ในเขต ตำบลหน่องม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
294 นางสาวอนงนารถ คำเชียง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไฟฉายตรวจฟันผุในเด็กวัยเรียน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
295 นางจุฑารัตน์ บุญทา ผ้าคลุมมหัศจรรย์ ดูข้อมูล
296 นางสาววนาลัย สำราญเริญ ชุดแปรงฟันสำหรับผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
297 นางสาวอภัสรา มาตยาคุณ ผ ผ้าขาวม้าสิบสองเดือน เตือนภัยวันหมดอายุ ดูข้อมูล
298 นางเพ็ญศิริ กุลมงคลสวัสดิ์ : พัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาและฝังยาคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
299 นางคำใหม่ สุขุนา การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ รพ.บรบือ ดูข้อมูล
300 พันจ่าโทคุณากร เจียมใจ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดูข้อมูล
301 นายชนะชัย ศรีชัยปัญหา การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็ก 3-5 ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
302 นางลุนณี เทียงดาห์ ประสบการณ์การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นในชุมชนเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
303 นางคำตัน ปินะโต การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสาคาม ดูข้อมูล
304 นางสาวพิไลลักษณ์ ธรรมบุตร ผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เลี้ยงดูโดย ปู่ ย่า ตา ยาย ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกยูงทอง ดูข้อมูล
305 นางรำไพ เกตุจิระโชติ ป้องกันการคลอดติดไหล่ด้วยตาข่ายดักจับ 3 ชั้น ดูข้อมูล
306 นางสาวมัณฑนา กลมเกลียว การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูข้อมูล
307 นางนีรนุช เทียงทำ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ด้วยการจัดการค่ากลาง โดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่นนาภู อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
308 นางอัญชุลี ทองภูบาล การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ในบริบทเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
309 นางอัจราพร เฮล์มสไตร์ด ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
310 นางจิตรา สุวรรณพันธ์ การสอบสวนกรณีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
311 นางนันทกา คำวิสิทธิ์ การดำเนินงานกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
312 นางสาวจรีพร รัตนวงษา ผลของการออกกำลังกายด้วยท่าบริหาร 7 ท่า ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ในคลินิกไตวายโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ดูข้อมูล
313 แพรวพรรณ ศรีไตรเฮือง ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของปอดด้วยการออกกำลังกายที่ เหมาะสมและการเป่าขวดน้ำประยุกต์ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง ดูข้อมูล
314 นางสาวเบญจมาภรณ์ สีพิมพ์ ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่บ้านต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ ดูข้อมูล
315 นางสาวนีรชญานุตม์ พลศักดิ์เดช การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยก่อนเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดูข้อมูล
316 นายอรรคพล ภูผาจิตต์ นายอรรคพล ภูผาจิตต์ ดูข้อมูล
317 นางสาวกมลทิพย์ รัชอินทร์ การเปรียบเทียบการลดความวิตกกังวล ระหว่างการใช้ดนตรีบำบัด และไม่ใช้ดนตรีบำบัดในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
318 นางสาวสุภาวดี ผิวขำ ประสิทธิผลของการใช้ผ้านุ่มปูเตียง เพื่อการแก้ปัญหาการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกระดูก สะโพกหักที่ได้รับการรักษาโดยการดึงถ่วงน้ำหนักทางผิวหนัง ดูข้อมูล
319 นาง ทองเพชร ยะสะกะ ประสิทธิผลของการสอนสุขศึกษาที่มีต่อความรู้ในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
320 นางนัทธ์หทัย สุวรรณไขศรี ประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแบบมีเป้าหมาย ต่อการตัดสินใจ ฝังยาคุมกำเนิดของมารดา วัยรุ่นหลังคลอดและหลังแท้ง ในหอผู้ป่วยสามัญ สูติ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร ดูข้อมูล
321 นางจันทรา สุวรรณธาร บุหรี่เลิกได้ ถ้าใจพร้อม ดูข้อมูล
322 นายธรรมนูญ สุขน้อย ด้าย 9 สี ช่วยชีวิต ดูข้อมูล
323 สุพรรษา อังกาบ การลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในคลินิกอดบุหรี่ ดูข้อมูล