รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population and demographic Changes)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายวีระพงศ์ สีหาปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างโรคข้อเข่าเสื่อมกับความเสี่ยงในการล้มในผู้สูงอายุตำบลกังแอน ดูข้อมูล
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธการ ประพากรณ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุกะเหรี่ยง ดูข้อมูล
3 ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น ปัจจัยประชากรสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในจังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูล
4 นางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบนั่งงอตัวและภาวะหลอดเลือดแข็งในผู้สูงอายุ ดูข้อมูล
5 ดร. ไพจิตรา ล้อสกุลทอง การพัฒนาระบบบริการปรับสภาพบ้านที่เป็นมิตรโดยใช้ปัวโมเดลระบบบริการ การดูแลระยะยาว แบบบูรณาการทีมสหสถาบัน (การศึกษา สุขภาพ สังคมและชุมชน)เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อสุขภาพดี ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
6 นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
7 นางสุคนธ์ทิพย์ นรสาร การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
8 สุกัญญา พรหมอุ่น การถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
9 นางสาวเปรมฤทัย ประวันเนา บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาบ้านบูรพาประชาราษฎร์ ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
10 นายธนกร จันทาคึมบง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน ดูข้อมูล
11 นางศิริวิมล สุระพล รูปแบบการจัดบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมชุมชนเทศบาลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
12 นางเกสราวรรณ ประดับพจน์ ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการเดินร่วมกับการแกว่งแขน ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
13 ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมด้วยแผนที่ผลลัพธ์ ในชุมชนชนบท กรณีศึกษา หมู่บ้านเขาปฐวี อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
14 นางสาวสุกัญญา พรหมอุ่น การถอดบทเรียนความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
15 นายสุวิกรม ฝอยพิกุล ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ลูกบอลขนาดเล็กต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูล
16 น.ส.ขวัญเรือน แสงทอง ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
17 นายชาญยุทธ ศรีภูวงษ์ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนพักใจสูงวัยตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
18 นางจิราภรณ์ พลแก้ว ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต่อความวิตกกังวลของผู้สุงอายุข้อเข่าเสื่อม ดูข้อมูล
19 นางปานิศรา พันตา การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
20 นางประมวล พันธ์คุ้มเก่า การดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้กิจกรรม มรดกชีวิตตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
21 นางสาวสุภัตรา มาแก้ว ผลของการฝึกสมาธิต่อภาวะความเครียดผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัด มหาสารคาม ดูข้อมูล
22 นายวีระวัฒน์ ไชยายงค์ สูงวัยมั่นใจด้วยโปรแกรมสวนฝึกเดินสามมิติ ดูข้อมูล
23 นางสาวสุภัตรา มาแก้ว ผลของการฝึกสมาธิต่อภาวะความเครียดผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
24 นางสุกัลยา อินทร์หา รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาบ้านโนนรัง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
25 นางนิเสาะ ดือราโอะ การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านแบบมีส่วนร่วมระหว่างพยาบาล และ Caregiver ที่ผ่านการอบรม สำหรับผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน ดูข้อมูล
26 ธีระศักดิ์ เพริศแก้ว ดัชนีความสุขและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ในวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า ไทกะเลิง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล