รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population and demographic Changes)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 ธิดาพร ศิลประเสริฐ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบางแก้ว ดูข้อมูล
2 นางสาวมุกดา แซ่เตีย โปรแกรมออกกำลังกายที่บ้านเป็นประจำ มีผลต่อสมรรถภาพกายของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูล
3 นางอัมพลิกา เสนาภักดิ์ พฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลขนุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
4 พงษ์ศักดิ์ ตักเตือน Care Giverกับการเพิ่มค่าคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
5 นายพิสิษฐ์ สมงาม การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
6 นางวรนุช วงค์เจริญ ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักต่อเนื่องที่บ้าน ดูข้อมูล
7 นางศรีวรรณ ทาวงศ์มา การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงพื้นที่หมู่บ้าน พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูล
8 นางสาวสุรางค์ อภัยฤทธิรงค์ การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุตามระดับภาวะพึ่งพิงเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ดูข้อมูล
9 นางจุฑามาส คำไสว รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
10 นางจันทร์เพ็ญ นาหนองขาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ปี 2560 ดูข้อมูล
11 นายพิเชต แสนปุชุม การประเมินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
12 ร้อยเอกหญิงจันทร์เพ็ญ ปานทรัพย์ การติดเชื้อในโรงพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ หอผู้ป่วยหญิงและกุมาร โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
13 นางบรรเทิง พลสวัสดิ์ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบล Long term care ดูข้อมูล
14 นางสาวรัตนา แก้วกุลบุตร พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
15 รัตนา แก้วกุลบุตร พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
16 นายสุรพันธ์ ศรีสง่า และคณะ การบริหารจัดการกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ที่ประสบผลสำเร็จในระดับที่ต่างกัน กรณีศึกษา : กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
17 รัตนมาลา ภูชมศรี รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน(Long Term Care:LCT)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนสะอาด ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
18 อรุณี วิบูลย์คำ การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยการใช้โปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
19 กภ.บัณฑิต พรหมมานนท์ ลดโอกาสพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุด้วยชี่กง ดูข้อมูล
20 นางสาวปาริชาติ อินทร์นอก มหัศจรรย์ แปรงสีฟันเพื่อผู้พิการ ดูข้อมูล
21 มาลินี ยงยุทธ์ กล่องถนอมฟันเทียม ดูข้อมูล
22 นางศิริพร สุขจิตร การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและพึ่งพิงในผู้สูงอายุด้วย Text Message ดูข้อมูล
23 นางสาวพัชรมาศ คุณวงศ์ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงโดยใช้ 3C ในการขับเคลื่อนในพื้นที่ ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
24 นางธวัลรัตน์ สอนบุญชู รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่มีปัญหาช่องปาก รพ.สต.บ้านโนนรัง ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดูข้อมูล
25 พชร กาญจรัส โฮมสุข เก้าเครือข่ายเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน ดูข้อมูล
26 วิจิตร ธรรมบุตร เยี่ยมยามถามไถ่ เสริมพลังใจผู้เฒ่าชาวเสียว เหลียวมองวิถี สุขภาพดียั่งยืน ดูข้อมูล
27 นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
28 สุรพันธ์ ศรีสง่า และคณะ กระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดแพร่ ดูข้อมูล
29 นางสาวนุชวิภา จงรักษ์ "ซอลาต เอ็กเซอไซ" (นวัตกรรมการบริหารร่างกายด้วยท่าทางในการละหมาด) ดูข้อมูล
30 นายธนวัฒน์ สมบูรณ์ รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ดูข้อมูล
31 นางสาวภัทราภรณ์ ปรีถวิล พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว ดูข้อมูล
32 อัมพร สนใจ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลพนา จ.อำนาจเจริญ ดูข้อมูล
33 พยอม ทองใบ การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูล
34 ทนงศักดิ์ มุลจันดา โรงเรียนผู้สูงอายุนาผางโรงเรียนสร้างสุข 5 มิติ ดูข้อมูล
35 นางสาวอภิญญา แสงสว่าง ความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ดูข้อมูล
36 นางสาวอรทัย ทองขัน การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
37 นางนันทกร จิตตสินนวา การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมในชุมชนมโนรมย์ ดูข้อมูล
38 นางอังคณา พรประไพ การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุที่มีข้อสะโพกหักและต้องรับรักษาโดยการดึงกระดูกที่บ้าน ดูข้อมูล
39 นางสาวจันทร์เพ็ญ นาหนองขาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้และการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ ผู้สูงอายุ ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ปี 2560 ดูข้อมูล
40 นางอรุณี วิบูลย์คำ การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมโดยการใช้โปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดูข้อมูล
41 นางสาวทิพยรัตน์ กันทะ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ดูข้อมูล
42 พรพรรณ โพธิไชยา ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรม16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ดูข้อมูล