รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population and demographic Changes)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 ธิดาพร ศิลประเสริฐ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบางแก้ว ดูข้อมูล
2 นางสาวมุกดา แซ่เตีย โปรแกรมออกกำลังกายที่บ้านเป็นประจำ มีผลต่อสมรรถภาพกายของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม ดูข้อมูล
3 นางอัมพลิกา เสนาภักดิ์ พฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลขนุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล