รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging population and demographic Changes)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางสุพรรณี จันทรวรกาญจน์ เท้าที่สาม..เมื่อยามแก่ ดูข้อมูล
2 นางนงลักษณ์ คำโฉม ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดูข้อมูล
3 นางสาววริศรา ปักการะนัง กางเกงผ้าอ้อมหลอด ป้องกันแผลกดทับ ดูข้อมูล
4 นางแสงทอง เทียรศิริ นาฬิกาชีวิต(นพ. อุทัย สุขสุด)ยืดชีวิตผู้สูงอายุสุขภาพดี 100 ปี จากวัสดุเหลือใช้ ดูข้อมูล
5 นางนิดาภรณ์ จันทร์เกษ การพัฒนาแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต โรงพยาบาลคำชะอี ดูข้อมูล
6 นางกำจาย รัดทุง ไม้นวดสามอย่าง ดูข้อมูล
7 นางจารุวรรณ โห้กุ่ย ล้อเลื่อนผู้สูงอายุผู้พิการ ดูข้อมูล
8 นางสุภัทรา ไชยนันทน์ ผ้าอ้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ดูข้อมูล
9 นางวรนุช วงค์เจริญ ขวดน้ำดามขา ดูข้อมูล
10 นางพิชญ์พิมล พันธุ์ยุรา กล่องยาพาจำ ดูข้อมูล