รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Oral presentation นำเสนอด้วยวาจา


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายวีระพงศ์ สีหาปัญญา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท ดูข้อมูล
2 นายสราวุธ วิชาพูล รายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการจัดการด้านสาธารณสุข กรณีมีเรื่องร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนจากอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งใน ดูข้อมูล
3 ดร.นันทวดี ปินปันคง การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดูข้อมูล
4 บังอร เหล่าเสถียรกิจ โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานพืขและสัตว์พิษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2540-2558 ดูข้อมูล
5 นางศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ การขับเคลื่อนนโยบายการลดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ดูข้อมูล
6 พญ.ศิลดา การะเกตุ การเปรียบเทียบผลการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบนโดยใช้ dry needling เทียบกับการนวดแผนไทยในผู้ป่วย myofascial trigger point ดูข้อมูล
7 ดร.ศิริลักษณ์ วรไวย์ รูปแบบการดูแลสุขภาพกลุ่มเกษตรกรเพื่อป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อำเภอกันทรวิชัย ดูข้อมูล
8 อัยรดา พรมทอง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
9 นายสมศักดิ์ หงษ์ทอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยการตรวจระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
10 นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ การพัฒนาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย บริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
11 นางสาวเพ็ญวิไล แซ่ลี้ การลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกระดูกและข้อในการเตรียมน้ำยาเพื่อบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่บำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม ดูข้อมูล
12 อรรถวิทย์ เนินชัด การศึกษาเปรียบเทียบการรับสัมผัส และผลกระทบทางสุขภาพ จากการใช้สารเคมีกำจัด-ศัตรูพืชระหว่างกลุ่มปกติและปลอดภัย กับกลุ่มเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ในเกษตรกรผู้ฉีดพ่นหรือเตรียมสารเคมีในไร่อ้อย ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
13 นายวินัย ทองชุบ สิ่งคุกคามทางกายภาพและด้านเคมีในบรรยากาศภายในบ้านเกษตรกรเก็บบ่มตากแห้ง ใบยาสูบพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูล
14 ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม 100 ปี โรคหัดกับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ดูข้อมูล
15 นายวินัย ทองชุบ การศึกษาสัณฐานวิทยาของฝุ่นละอองขนาดเล็กและองค์ประกอบธาตุทางเคมีในบรรยากาศ การทำงานภายในโรงงานแร่ดินขาว แร่ทัลคัม พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
16 นายวินัย ทองชุบ ความเสี่ยงของการจอดรถนอนติดเครื่องยนต์ชนิดใช้ก๊าซแอลพีจี ที่มีผลต่อปริมาณการสะสมของก๊าซโพรเพนและแทนที่ปริมาณออกซิเจนลดลงในห้องโดยสาร ดูข้อมูล
17 เสาวนีย์ ดีมูล รูปแบบปริมาณความเข้มข้นและระยะห่างของฝุ่นละอองขนาดเล็กและชนิดก๊าซพิษรอบบ่อขยะชนิดฝังกลบขนาดใหญ่เทศบาลนครพิษณุโลก ดูข้อมูล