รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นางชนิดาภา มาตย์บัณฑิต ผลการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ในการดำเนินงานอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ ดูข้อมูล
2 นายอภิเดช สาระแสน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพในโรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
3 นายนพดล ทิวาศิริ ผลของการมีส่วนร่วมต่อการลดความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
4 ดร.สันติ เกิดทองทวี การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติกับปริมาณตะกั่ว ในเลือดของคนงาน โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
5 นายสาธนิตย์ ทองหนูนุ้ย การลดความเสี่ยง เลี่ยงอันตรายจากการประกอบอาชีพทอดเห็ด ดูข้อมูล
6 นายสายนที นนท์ขุนทด การจัดการสิ่งคุกคามทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสังคม ดูข้อมูล
7 นางสาวนงเยาว์ พละชัย ประสิทธิผล Home Program of exercise ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด โรงพยาบาลยางสีสุราช ดูข้อมูล
8 กภ.บัณฑิต พรหมมานนท์ โรงเรียนคนปวดหลัง ดูข้อมูล
9 นางอุลัย อดทน การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในชุมชน เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
10 นางขนิษฐา เกิดศรี การประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ปี 2560 ดูข้อมูล
11 นายขจรศักดิ์ สีวาที การวิเคราะห์กลวิธีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของเกษตรกร ดูข้อมูล
12 นายธีระชัย พบหิรัญ การศึกษาแบบแผนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการปลูกข้าวโพดหวาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูล
13 นางวาริศิลป์ บัวเขียว ผลการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ดูข้อมูล
14 สมใจ อาจวิชัย การสร้างเครือข่ายบริการเพื่อการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ประกันตน ปี 2561 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
15 นางอนุสรา พิมพ์ตา ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
16 สิริกัญญา มโนนที รูปแบบการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านข้าวหลาม ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
17 นางสาวสายฝน ใจทัด บันไดไม้ คลายกล้ามเนื้อ ดูข้อมูล
18 นางสาวสุภาพร ยอดเอื้อ รูปแบบการจัดการกลุ่มเสี่ยงสูงในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเขตตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล