รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health)

ประเภทการนำเสนอผลงาน Innovation สิ่งประดิษฐ์


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายปรีชา มะโนยศ นวัตกรรม ผ้าพันสะโพกฉุกเฉิน ดูข้อมูล
2 ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม นวัตกรรมรถสามล้อขนขยะของประเทศไทย เวอร์ชั่น 4.0 ดูข้อมูล
3 นางสาวปัทมพร ชะนะบุญ นวัตกรรม “ไม้ยืดเส้น” ดูข้อมูล
4 นางสาวปัทมพร ชะนะบุญ นวัตกรรม “ไม้ยืดเส้น” ดูข้อมูล
5 ธนวัฒน์ งามศรี สิ่งประดิษฐ์ Gauze ขมิ้นชันรักษาบาดแผลถลอก ดูข้อมูล