รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายวีระพงศ์ สีหาปัญญา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท ดูข้อมูล
2 นางชนิดาภา มาตย์บัณฑิต ผลการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ในการดำเนินงานอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ ดูข้อมูล
3 นายปรีชา มะโนยศ นวัตกรรม ผ้าพันสะโพกฉุกเฉิน ดูข้อมูล