รายงานสรุปจำนวนผู้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด


แยกตามสาขาวิชา กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational health)

ประเภทการนำเสนอผลงานทั้งหมด


ลำดับ รายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ชื่อผลงานที่เข้าส่งประกวด สถานะการอนุมัติการเข้าประกวด ดูข้อมูล/แก้ไข
1 นายวีระพงศ์ สีหาปัญญา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท ดูข้อมูล
2 นางชนิดาภา มาตย์บัณฑิต ผลการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC ในการดำเนินงานอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ ดูข้อมูล
3 นายปรีชา มะโนยศ นวัตกรรม ผ้าพันสะโพกฉุกเฉิน ดูข้อมูล
4 นายอภิเดช สาระแสน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพในโรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
5 นายนพดล ทิวาศิริ ผลของการมีส่วนร่วมต่อการลดความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดูข้อมูล
6 ดร.สันติ เกิดทองทวี การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติกับปริมาณตะกั่ว ในเลือดของคนงาน โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ จังหวัดนครสวรรค์ ดูข้อมูล
7 ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม นวัตกรรมรถสามล้อขนขยะของประเทศไทย เวอร์ชั่น 4.0 ดูข้อมูล
8 นายสาธนิตย์ ทองหนูนุ้ย การลดความเสี่ยง เลี่ยงอันตรายจากการประกอบอาชีพทอดเห็ด ดูข้อมูล
9 นายสายนที นนท์ขุนทด การจัดการสิ่งคุกคามทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสังคม ดูข้อมูล
10 นางสาวนงเยาว์ พละชัย ประสิทธิผล Home Program of exercise ในผู้ป่วยข้อไหล่ติด โรงพยาบาลยางสีสุราช ดูข้อมูล
11 กภ.บัณฑิต พรหมมานนท์ โรงเรียนคนปวดหลัง ดูข้อมูล
12 นางอุลัย อดทน การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในชุมชน เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง จังหวัดอุบลราชธานี ดูข้อมูล
13 นางขนิษฐา เกิดศรี การประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ปี 2560 ดูข้อมูล
14 นายสราวุธ วิชาพูล รายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการจัดการด้านสาธารณสุข กรณีมีเรื่องร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนจากอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งใน ดูข้อมูล
15 ดร.นันทวดี ปินปันคง การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดูข้อมูล
16 บังอร เหล่าเสถียรกิจ โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานพืขและสัตว์พิษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2540-2558 ดูข้อมูล
17 นายขจรศักดิ์ สีวาที การวิเคราะห์กลวิธีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของเกษตรกร ดูข้อมูล
18 นางศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ การขับเคลื่อนนโยบายการลดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ดูข้อมูล
19 นายธีระชัย พบหิรัญ การศึกษาแบบแผนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการปลูกข้าวโพดหวาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดูข้อมูล
20 นางวาริศิลป์ บัวเขียว ผลการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ดูข้อมูล
21 สมใจ อาจวิชัย การสร้างเครือข่ายบริการเพื่อการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ประกันตน ปี 2561 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
22 พญ.ศิลดา การะเกตุ การเปรียบเทียบผลการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อคอและหลังส่วนบนโดยใช้ dry needling เทียบกับการนวดแผนไทยในผู้ป่วย myofascial trigger point ดูข้อมูล
23 นางอนุสรา พิมพ์ตา ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ดูข้อมูล
24 ดร.ศิริลักษณ์ วรไวย์ รูปแบบการดูแลสุขภาพกลุ่มเกษตรกรเพื่อป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อำเภอกันทรวิชัย ดูข้อมูล
25 อัยรดา พรมทอง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูข้อมูล
26 นายสมศักดิ์ หงษ์ทอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างโดยการตรวจระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดูข้อมูล
27 สิริกัญญา มโนนที รูปแบบการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านข้าวหลาม ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
28 นางสาวปัทมพร ชะนะบุญ นวัตกรรม “ไม้ยืดเส้น” ดูข้อมูล
29 นางสาวปัทมพร ชะนะบุญ นวัตกรรม “ไม้ยืดเส้น” ดูข้อมูล
30 นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ การพัฒนาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย บริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดูข้อมูล
31 นางสาวสายฝน ใจทัด บันไดไม้ คลายกล้ามเนื้อ ดูข้อมูล
32 นางสาวเพ็ญวิไล แซ่ลี้ การลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บกระดูกและข้อในการเตรียมน้ำยาเพื่อบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่บำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม ดูข้อมูล
33 อรรถวิทย์ เนินชัด การศึกษาเปรียบเทียบการรับสัมผัส และผลกระทบทางสุขภาพ จากการใช้สารเคมีกำจัด-ศัตรูพืชระหว่างกลุ่มปกติและปลอดภัย กับกลุ่มเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ในเกษตรกรผู้ฉีดพ่นหรือเตรียมสารเคมีในไร่อ้อย ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูล
34 นายวินัย ทองชุบ สิ่งคุกคามทางกายภาพและด้านเคมีในบรรยากาศภายในบ้านเกษตรกรเก็บบ่มตากแห้ง ใบยาสูบพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดูข้อมูล
35 ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม 100 ปี โรคหัดกับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ดูข้อมูล
36 นางสาวสุภาพร ยอดเอื้อ รูปแบบการจัดการกลุ่มเสี่ยงสูงในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเขตตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูข้อมูล
37 นายวินัย ทองชุบ การศึกษาสัณฐานวิทยาของฝุ่นละอองขนาดเล็กและองค์ประกอบธาตุทางเคมีในบรรยากาศ การทำงานภายในโรงงานแร่ดินขาว แร่ทัลคัม พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดูข้อมูล
38 นายวินัย ทองชุบ ความเสี่ยงของการจอดรถนอนติดเครื่องยนต์ชนิดใช้ก๊าซแอลพีจี ที่มีผลต่อปริมาณการสะสมของก๊าซโพรเพนและแทนที่ปริมาณออกซิเจนลดลงในห้องโดยสาร ดูข้อมูล
39 เสาวนีย์ ดีมูล รูปแบบปริมาณความเข้มข้นและระยะห่างของฝุ่นละอองขนาดเล็กและชนิดก๊าซพิษรอบบ่อขยะชนิดฝังกลบขนาดใหญ่เทศบาลนครพิษณุโลก ดูข้อมูล
40 ธนวัฒน์ งามศรี สิ่งประดิษฐ์ Gauze ขมิ้นชันรักษาบาดแผลถลอก ดูข้อมูล