(กรณีเป็นบุคคลเดียวกับข้อ 2 ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
การนำเสนอแต่ละประเภทแบ่งเป็น 15 กลุ่ม

สุขภาพกับสังคม/การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Public health and community health/health in all policies)
ห้องประกวดผลงานวิชาการ ทั้งหมดมี 3 ประเภท

Poster presentation นำเสนอด้วยโปสเตอร์
*หมายเหตุ สาขา R2R ไม่อยู่ในหัวข้อการประกวดในครั้งนี้ (*ซึ่ง R2R MOPH จะจัดประชุมวิชาการในระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 2561 ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่)
ประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ไม่เคยมีประสบการณ์การ